Miesięczne Archiwa: marzec 2020

KONKURS „Pocztówka z….”

Na przełomie lutego i marca przeprowadzony został coroczny wewnątrzszkolny konkurs plastyczno-językowy pt. „Pocztówka z….”.Tym razem odwiedziliśmy Nową Zelandię. Zapraszamy do galerii prac. Nagrodzone zostały następujące osoby: Czytaj więcej

XX Pomorski Konkurs Plastyczny pn. „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”

W marcu sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w XX Pomorskim Konkursie Plastycznym pn. „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”. Czytaj więcej

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „Poezja w obrazach poetów polskich”

Na przełomie lutego i marca tego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn. „Poezja w obrazach poetów polskich”. Czytaj więcej

XXX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „Bory Tucholskie w oczach dziecka”.

W lutym br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn. „Bory Tucholskie w oczach dziecka”. Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora szkoły

Drodzy rodzice i uczniowie                                                                                              Czersk,26.03.2020 r.

 

Od poniedziałku 23.03.2020r. publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów.

Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

Wychowawcy  klas monitorują właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktują się z  rodzicami. Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

W związku z wprowadzonymi regulacjami prawnymi dotyczącymi szczególnych ograniczeń w zakresie przemieszczania się osób nie możemy wysyłać materiałów pocztą tradycyjną oraz nie możemy przekazywać materiałów do odbioru w szkole.  Zdalne nauczanie będzie oparte o publikowanie materiałów na szkolnej stronie internetowej. W przypadku nauczycieli realizujących  terapię wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze materiały dla dzieci będą przekazywane na zasadach ustalonych  w czasie rozmów telefonicznych z rodzicami.

Wychowawcy klas w rozmowach telefonicznych z rodzicami będą informować  o planowanych sposobach oceniania.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor ZSS w Czersku

Leszek Mroziński

Kontakt psycholog, pedagog

Informujemy, że w tym wyjątkowym czasie można skontaktować się z nami drogą mailową oraz telefonicznie.
Kontakt do psychologa szkolnego: pedagogzssczersk@wp.pl
Kontakt do pedagoga szkolnego: nr tel. 506 644 037 (w godz.9.00-13.00)

INFORMACJA DLA RODZICÓW – Zasady korzystania z materiałów

Zasady korzystania z materiałów:

Po wejściu na stronę należy kliknąć w lewym menu intersującą nas klasę. Następnie należy wpisać hasło podane nam przez wychowawcę. Po otwarciu się zawartości i chęci otwarcia danego materiału klikamy w dany przedniot i go otwieramy (to nie są plany lekcji) i zapisujemy. W zależności od polecenia nauczyciela wykonujemy dane zadanie.

Światowy Dzień Wiedzy o Zespole Downa

21 marca na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Zespole Downa. Co roku w naszej szkole przyłączamy się do tej ważnej akcji. Czytaj więcej

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy rodzice i uczniowie                                                                                                  Czersk,  23.03.2020 r.

Decyzją MEN do 10 kwietnia potrwają ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli . W tym czasie szkoły będą zobowiązane  prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nowe przepisy,  resort edukacji omówił szczegółowo na stronie www.gov.pl/web/edukacja. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Od poniedziałku 23.03 2020 r. rozpoczynamy publikowanie na szkolnej stronie internetowej materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Zdalne nauczanie będziemy prowadzić z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do  kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Nauczyciele  realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Materiały edukacyjne nauczyciele uczący w danej klasie przesyłają do wychowawcy klasy, który po scaleniu materiałów na każdy dzień przesyła je do dyrektora w celu publikacji na szkolnej stronie internetowej.

Dostęp do materiałów edukacyjnych dla każdej klasy na szkolnej stronie internetowej będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekażą rodzicom wychowawcy klas.

 

Dla uczniów , którzy nie posiadają dostępu do komputera i internetu , będziemy drukowali tygodniowy pakiet materiałów , który będzie wysłany pocztą lub bezpośrednio odebrany przez rodzica.

W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

Zgodnie z § 2. Pkt.4 rozporządzenia zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:  przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W związku z tym  nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz terapię w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju  telefonicznie sprawdzą dostępność rodziców do komputera z dostępem do internetu. To pomoże nam określić możliwe formy współpracy z rodzicami w czasie do 10 kwietnia.

Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb  wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam : Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku   Leszek Mroziński

LINKI Z RADY SZKOLENIOWEJ

Może się przydadzą.

Linki do stron ze szkolenia rady


Archiwa