Archiwa

Koncepcja funkcjonowania szkoły

KONCEPCJA  PRACY  I  ROZWOJU SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W   ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH   W CZERSKU

Charakterystyka placówki

            Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzi w skład  Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku.

               Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy otwiera kolejny etap samodzielnej aktywności dla absolwentów gimnazjum. Stwarza im szansę na rozwój osobowości, kształtowanie poczucia tożsamości, wzrost wielorakich umiejętności praktycznych i społecznych. Uczniowie mają również możliwość rozwoju talentów, biorąc udział w zajęciach klubów sportowych i kół zainteresowań. Osiągają liczne  sukcesy  sportowe  i artystyczne. Zdobywają medale, biorąc udział  w zawodach na terenie całego kraju , otrzymują nagrody   i wyróżnienia, które dają im zadowolenie, poczucie własnej wartości  i radość życia. Ten etap edukacyjny  poprzedza ich aktywność w dziennych ośrodkach, takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy czy Zakłady Aktywizacji Zawodowej. Jest to również okres przygotowania do pracy w Spółdzielniach Socjalnych. Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku uczęszcza 15 uczniów.   Wszyscy są absolwentami gimnazjum w ZSS w Czersku. Uczniowie uczą się  w 2 oddziałach.

         W naszej szkole uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej stosującej nowoczesne metody i formy pracy. Korzystają z pomocy psychologa, pedagoga, logopedów, rehabilitantów, terapeutów. Ze względu na specyfikę placówki kształcenia specjalnego organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nacechowana jest wszechstronną  pomocą, życzliwością,  umiejętnym stopniowaniem trudności, dobrą atmosferą. To pozwala otworzyć uczniom drogę do rozwoju na miarę indywidualnych możliwości. Praca z młodzieżą w Szkole Przysposabiającej do Pracy wymaga zapewnienia bardzo dobrych warunków do realizacji procesu edukacyjno – wychowawczego i praktycznego ćwiczenia wielu umiejętności. Dotyczy to zarówno wyposażenia całej placówki oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych.  Po ukończonej w 2011 roku rozbudowie, modernizacji   i doposażeniu   w sprzęt specjalistyczny  jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych szkół  w województwie pomorskim. Budynek szkoły bardzo się zmienił. Powierzchnia użytkowa wzrosła trzykrotnie. Powstało nowe skrzydło z salami lekcyjnymi, które wyposażono w nowoczesne meble oraz pomoce dydaktyczne. Powstały także: pracownie terapii specjalistycznych, gabinet profilaktyki zdrowia, świetlica oraz pracownie przysposobienia zawodowego: pracownia obróbki drewna i metalu oraz gospodarstwa domowego. Dobudowano salę gimnastyczną oraz doskonale wyposażoną w sprzęt salę do rehabilitacji. Baza szkoły jest właściwie wykorzystana. Placówka dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania    i opieki.

  Misja szkoły

Kształtowanie osobowości (świadomości, wiedzy, systemu wartości) oraz możliwości psychofizycznych wszystkich podopiecznych w taki sposób, aby mogli w jak największym stopniu uczestniczyć w życiu  społecznym.

 Ogólna wizja rozwoju

Dążymy do stworzenia instytucji edukacji specjalnej o potencjale w pełni odpowiadającym na lokalne potrzeby osób niepełnosprawnych (szczególnie  z niepełnosprawnością  intelektualną) i ich rodzin oraz środowiska.

Dlatego szkoła powinna:

 • Posiadać kadrę , bazę i wyposażenie zapewniające realizację jak najszerszego pakietu zadań w odniesieniu do podopiecznych o różnej specyfice niepełnosprawności,
 • W sposób szczególny wspierać rodziców w procesie wychowawczym,
 • Na bieżąco modyfikować jakość swojej pracy w oparciu o najnowsze wskazania wynikające z rozwoju nauki i praktyki edukacyjno-rewalidacyjnej.

Osoby tworzące społeczność placówki (pracownicy, uczniowie, rodzice) powinny tak kształtować wewnętrzną atmosferę , aby możliwe było spójne, pozytywne oddziaływanie na zespoły ludzkie i pojedyncze osoby.

Placówka dzięki specjalistycznej kadrze pedagogicznej oferuje wszechstronne  edukacyjno – terapeutyczne wsparcie  młodzieży, która ze względu na specjalne potrzeby wymaga indywidualnego wsparcia w rozwoju.

Dydaktyka , rewalidacja, wychowanie

 Na etapie Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy celem edukacji jest osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów. Powinno się to odbywać poprzez:

 • kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania;
 • przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy;
 • kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym korzystania z różnych źródeł informacji;
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego.

Specyfika kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy polega na całościowej, zintegrowanej, wielozmysłowej edukacji opartej na wiązaniu teorii z praktyką. Nauczyciel pracujący w tego typu szkole musi tak planować i organizować i realizować oddziaływania pedagogiczne, by dostosować je do tempa przyswajania wiedzy i umiejętności przez ucznia.

Standard:

Szkoła stwarza warunki do rozwoju dla każdego ucznia. Metody pracy  z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający m.in.: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie  patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy   szacunku dla innych i dla siebie. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą.  W procesie wychowania uczestniczą   rodzice i wszyscy nauczyciele

                                                                     Zadania do realizacji

 • nauczanie musi być nacechowane wszechstronną pomocą, życzliwością, dobrą atmosferą pracy, indywidualizacją, stopniowaniem, trudności.
 • programowanie oraz realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ukierunkowane pod kątem zapewnienia uczniowi wszechstronnego rozwoju ,
 • zapewnienie uczniom mającym trudności w nauce  form pomocy  i wsparcia  (rewalidacja  indywidualna, formy terapii indywidualnej i zespołowej).
 • realizacja bogatej oferty oddziaływań z zakresu profilaktyki ,
 • planowanie i realizacja oddziaływań zorientowanych na proces wszechstronnego  rozwoju uczniów ,
 • wdrażanie uczniów do aktywności (aktywizujące metody nauczania, udział   w konkursach, zawodach, rozwój indywidualnych zainteresowań,
 • prowadzenie skutecznej orientacji zawodowej .
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych, stałego motywowania do pracy nad sobą oraz udzielanie uczniom częstych informacji zwrotnych o postępach . W tym celu stosowanie  w praktyce szkolnej  systemu wzmocnień pod nazwą  „Dobry  uczeń” .
 • zapewnienie możliwości do częstych prezentacji talentów, zainteresowań i postępów w codziennej pracy szkolnej (stwarzanie uczniom możliwości indywidualnych  i zespołowych prezentacji  w czasie lekcji, na apelach, w konkursach, uroczystościach szkolnych  i środowiskowych)
 • aktywizowanie wychowanków poprzez sport (kontynuacja działalności sekcji stowarzyszenia Olimpiady Specjalne – Polska
 • inspirowanie i realizacja inicjatyw uczniów,
 • systematyczna koordynacja procesu opracowywania i ewaluacji indywidualnych programów    edukacyjno-terapeutycznych,
 • doskonalenie systemu zajęć rewalidacji indywidualnej,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznej w procesie dydaktyczno-   wychowawczym,
 • intensyfikowanie współpracy z rodzicami, rozpoznanie środowiska i pomoc  w zapewnieniu     uczniom właściwych warunków bytowych,
 • wsparcie uczniów i rodziców w profilaktyce zagrożeń, wyposażenie w umiejętności     radzenia sobie w trudnych sytuacjach ,
 • eliminowanie u uczniów zachowań ryzykownych i nieakceptowanych społecznie ( m. in. realizacja zadań określonych w rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”),
 • stałe motywowanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem, wspieranie w poznawaniu    siebie i innych oraz w rozpoznawaniu własnych praw i obowiązków,
 • wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bhp w szkole i w najbliższym środowisku,
 • praca nad kształtowaniem postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju talentów i zainteresowań (sportowych,   artystycznych, innych),
 • opracowanie systemu przejścia uczniów na rynek pracy (spółdzielnie socjalne, zatrudnianie   wspierane, miejsca pracy chronionej, otwarty rynek pracy)

                                        

 Kadra pedagogiczna

Standard:

Grono pedagogiczne Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w szkolnictwie specjalnym. Nauczyciele systematycznie i aktywnie podnoszą swoje kwalifikacje oraz doskonalą warsztat pracy, uczestnicząc w kursach   i warsztatach tematycznych. Są gronem ciągle poszukującym nowych form i metod pracy. Potrafią realizować wspólnie wytyczone cele.

Zadania do realizacji:

 • dobór kadry pedagogicznej otwartej na potrzeby uczniów  niepełnosprawnych,
 • zapewnienie wsparcia dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia    zawodowego, systematyczne zapoznawanie  z aktualnym prawem oświatowym,
 • zapewnienie optymalnych warunków pracy ( przestrzeganie zasad bhp,     sukcesywne zakupy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, publikacji specjalistycznych),
 • otoczenie szczególnym wsparciem młodych nauczycieli w celu właściwego rozwoju ich     potencjału i możliwości,
 • motywowanie do wysokiego poziomu aktywności w pracach zespołowych oraz do     tworzenia własnych programów, realizacji inicjatyw indywidualnych,
 • troska o dobrą atmosferę w gronie, wzajemne zaufanie , dobra współpraca zespołowa, wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych i programowych.

                                                                ZARZĄDZANIE, PROMOCJA

Zadania do realizacji:

 • zarządzanie szkołą ukierunkowane na dobrze pojęty interes całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 • kluczowe dla funkcjonowania szkoły decyzje podlegają konsultacji z organem prowadzącym szkołę, pracownikami i rodzicami .
 • wszystkie najważniejsze dla funkcjonowania szkoły sprawy przedstawiane są Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania lub podjęcia uchwały.
 • organizacja pracy szkoły oparta na przepisach prawa, statucie szkoły, planie pracy szkoły, arkuszu organizacyjnym ,
 • nadzór pedagogiczny jest sprawowany zgodnie z opracowanymi na dany rok planami nadzoru z uwzględnieniem wniosków wynikających z obserwacji i ewaluacji.
 • niezwłoczna aktualizacja wewnętrznej dokumentacji szkolnej, statutów, regulaminów, programów i procedur określających pracę szkoły.
 • nauczyciele są systematycznie informowani o aktualnym stanie prawnym wszystkich zagadnień, które ich dotyczą.
 • troska o właściwą promocję szkoły w środowisku. Informacje o działaniach podejmowanych przez szkołę są zamieszczane na szkolnej stronie internetowej oraz  w mediach lokalnych .

                    Współpraca ze    środowiskiem

Standard:

Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem oraz dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku , upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła  potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie  i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.

 • współpraca z MGOPS :
 • pomoc w diagnozie środowiskowej,
 • uzyskiwanie pomocy przydatnych w pracy wychowawczej (filmy i czasopisma o tematyce profilaktycznej)
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • prowadzenie badań diagnostycznych,
 • konsultacje w doborze form terapii,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska
 • działalność programowa klubu „Bratek”,
 • organizowanie szkoleń i konferencji,
 • organizowanie zawodów sportowych,
 •   współpraca z    Ośrodkiem Kultury w Czersku;
 • organizowanie konkursów, wystaw prac , wsparcie sprzętowe w czasie organizacji imprez środowiskowych,
 • współpraca   miejskich klubów sportowych,
 • Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Razem”:
 • organizowanie integracyjnych zawodów sportowych,
 • koordynowanie we współpracy z klubem Bratek prac na stanicy żeglarskiej nad    jeziorem Ostrowite, prowadzenie szkolenia żeglarskiego, organizacja regat    żeglarskich,
 •  współpraca z policją,
 • działania profilaktyczne (spotkania tematyczne policjanta specjalisty ds. nieletnich   z zespołami klasowymi oraz indywidualne rozmowy z uczniami),
 • współpraca z sądem rodzinnym,
 • okresowe spotkania konsultacyjne z kuratorami sądowymi w celu  wymiany  informacji o postępach uczniów oraz o rezultatach prowadzonej terapii,
 •  Współpraca z Nadleśnictwem Czersk,
 •  współpraca z placówkami szkolnictwa specjalnego,
 • wymiana doświadczeń,
 • wspólne organizowanie szkoleń i konferencji,
 • prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców i nauczycieli,
 • współpraca z Licealnych Ogólnokształcącym w Czersku,
 • szkolenie grupy wolontariuszy,
 • wspólne organizowanie przedsięwzięć związanych z orientacją zawodową,
 • współpraca z uczelniami w zakresie praktyk studenckich
 • współpraca z MGOPS, WTZ, Spółdzielnią Inwalidów „Równość” , ZOZ w zakresie budowania kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie Czersk,
 • kontynuowanie i poszerzanie dotychczasowych  form współpracy  z instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi,
 • wypracowanie nowych form współpracy z rodzicami, włączanie ich w życie szkoły, systematyczne konsultacje przy opracowywaniu i ewaluacji programu wychowawczego, programu profilaktyki, planu pracy,
 • inicjowanie, współorganizowanie oraz uczestnictwo w ważnych uroczystościach na terenie miasta,
 • kształtowanie nowych płaszczyzn integracji społecznej dla naszych uczniów, pozyskiwanie wolontariuszy spośród młodzieży  szkół masowych,
 • kontynuację prac zmierzających do wdrożenia kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie Czersk.

                                                                Działania innowacyjne

Standard:

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku stanowi ważne ogniwo kompleksowego systemu wsparcia  osób niepełnosprawnych w gminie Czersk.

        Traktowanie niepełnosprawności jako cechy, która wpływa na wszystkie sfery życia człowieka zobowiązuje do poszukiwania rozwiązań systemowych, charakteryzujących się zintegrowanym podejściem i kompleksowością działań, począwszy od zdiagnozowania niepełnosprawności  i wczesnego wspomagania rozwoju , aż do dorosłego  życia i tworzenia mechanizmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełną integrację społeczną                 w tym  udział w rynku pracy. Instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych powinny być tworzone w ich najbliższym środowisku. Społeczności lokalne są najwłaściwszym miejscem dla rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.

 Zamierzeniem mogącym przynieść duży postęp w osiągnięciu wymienionych celów jest propozycja budowy kompleksowego systemu wyrównywania szans osób  niepełnosprawnych w gminie Czersk. Powinien on powstać jako wykorzystanie  i połączenie elementów już istniejących (Zespół Szkół Specjalnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, MGOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy, Spółdzielnia Inwalidów „Równość”, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających Na Rzecz  Dzieci Niepełnosprawnych) oraz dopełnienie o nowe elementy niezbędne dla stworzenia kompleksowej oferty w zakresie edukacji, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Obszary działania proponowanego systemu to: diagnoza, leczenie, terapia, nauka, orientacja zawodowa, aktywizacja zawodowa   i społeczna. Zespół Szkół Specjalnych jest liderem prac zmierzających do wdrożenia systemu. Planowane nowe elementy dopełniające dotychczasowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych to:

 •  Punkt  Informacyjno -Doradczy dla osób niepełnosprawnych, dla rodziców oraz dla   pracodawców zainteresowanych kształceniem w zawodzie, a także tworzeniem  miejsc  pracy   dla niepełnosprawnych,
 •  Centrum Szkolenia Wolontariatu,
 • Włączenie służb pomocy społecznej do działań na rzecz aktywizacji zawodowej   i  społecznej    osób niepełnosprawnych w tym,
 • specjalistyczne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo  zatrudnieniowe, zatrudnianie wspierane, wdrażanie elastycznych form zatrudniania
 • utworzenie spółdzielni socjalnej
 • utworzenie mieszkań chronionych i treningowych
 • Tworzenie miejsc pracy chronionej w Spółdzielni Inwalidów i na otwartym rynku pracy

    Proponowana budowa kompleksowego systemu wyrównywania szans osób  niepełnosprawnych w gminie Czersk  stanowi modelowe rozwiązanie cechujące się zintegrowanym podejściem i zharmonizowanymi działaniami począwszy od zdiagnozowania niepełnosprawności i wczesnego wspomagania rozwoju, aż do dorosłego życia i tworzenia mechanizmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełną integrację społeczną w tym udział w rynku pracy.

      Szkoła posiada koncepcję  pracy, która jest efektem wspólnych prac rady pedagogicznej oraz reprezentacji rodziców. Dla potrzeb modyfikacji koncepcji pracy oraz wyznaczenia strategicznych kierunków działania i rozwoju szkoły w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono pełną analizę SWOT-TOWS wszystkich obszarów pracy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku w tym Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W pracach uczestniczyli jako partnerzy nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi rozmawiając  o wielorakich aspektach życia placówki, słuchając się nawzajem, zadając pytania, wyrażając opinie i przedstawiając własne poglądy. W naszej szkole koncepcja jest rozumiana jako proces, a nie tylko efekt, natomiast pracę nad koncepcją postrzegamy jako zadanie ciągłe. Koncepcja odgrywa rolę drogowskazu – wszystkim członkom społeczności szkolnej wytycza ten sam kierunek działania. Jest punktem odniesienia w procesie podejmowania decyzji. Pomaga dokonywać wyborów między różnymi racjami i punktami widzenia.  Ułatwia koncentrację na tym, co najważniejsze. Pozwala całościowo spojrzeć  na szkołę – zawrzeć w polu widzenia nie tylko jej wewnętrzny obraz, ale i otoczenia oraz związki między nim, a szkołą. W otoczeniu, bowiem rodzą się wyzwania, wobec których przychodzi stanąć społeczności szkolnej. Ich dostrzeżenie, przemyślenie  pomaga stawiać czoła zagrożeniom  i wykorzystywać szanse.  Ułatwia kreowanie wizerunku szkoły w otoczeniu. Pomaga w spójnym działaniu wszystkich członków społeczności szkolnej i spójnym z koncepcją opracowaniu dokumentów szkolnych.  W pracach dotyczących koncepcji stosujemy metodę planowania kroczącego.  Pozwala ona pogodzić dwie z pozoru sprzeczne tendencje – szczegółowe planowanie bieżące (na okres bardziej przewidywalny) i ogólne planowanie na dłuższy okres czasu. Planowanie kroczące ma charakter wieloletni . Polega na systematycznym przesuwaniu horyzontu czasu planu poprzez dodawanie priorytetów na taki okres, jaki uległ zakończeniu- rok szkolny. Dzięki temu plan „kroczy” i tym samym nie kończy się, jak to bywa przy tradycyjnym planie z datą realizacji ostatniego zadania.

Planowanie kroczące ma kilka zalet: Wiąże planowanie bieżącej pracy na dany rok szkolny z planowaniem rozwoju na dalszy okres.  Inspiruje do ciągłego myślenia o przyszłości (wizji, priorytetach). Wymusza systematyczną aktualizację  przynajmniej raz w roku szkolnym, przez co sprawia, że plan nie ulega dezaktualizacji.

Koncepcja pracy jak wymagają przepisy prawa, podlega zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. W planowaniu i wprowadzaniu  zmian   uwzględniamy wnioski ze stopnia realizacji zadań z ubiegłego roku szkolnego, informacje dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego oraz dokonanej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. Podejmowane w ramach koncepcji działania nastawione są na:

 • podnoszenie efektów kształcenia,
 • zaspokajanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
 • zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły,
 • współpracę ze społecznością lokalną,
 • promowanie szkoły w środowisku,
 • poprawę bazy lokalowej,
 • doskonalenie i rozwój zawodowy kadry.

W placówce opracowuje się  roczne programy rozwoju. Szkoła działa zgodnie z programem rozwoju. Zadania przyjęte do realizacji w programie rozwoju szkoły są ukierunkowane na zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Roczne programy rozwoju  uwzględniają poprawę efektywności działań szkoły.

Wyniki analizy SWOT luty 2014

MOCNE STRONY:

 1. Wykwalifikowana kadra, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna w szkole.
 2. Udział i sukcesy uczniów w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych, rozwój talentów i zainteresowań.
 3. Bardzo dobra baza i wyposażenie szkoły.
 4. Kompetentna i odpowiedzialna dyrekcja i dobre zarządzanie szkołą.

SŁABE STRONY:

 1. Słaba współpraca z rodzicami- mało wspólnych inicjatyw.
 2. Brak oddziału dla dzieci z autyzmem.
 3. Organizacja Dnia Godności, mały udział społeczności pozaszkolnej w tym święcie.
 4. Mała ilość terapii ruchowej.

SZANSE:

 1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym .
 2. Rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej, zapewnienie wsparcia specjalistów.
 3. Rozwój współpracy z rodzicami.
 4. Kontynuacja budowy kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie.

ZAGROŻENIA:

 1. Zmiany w prawie oświatowym.
 2. Pojawienie się placówek konkurencyjnych(niepublicznych).
 3. Zatrzymywanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w szkołach masowych.
 4. Sytuacja finansowa organu prowadzącego.

W wyniku kolejnych analiz i głosowań za najważniejsze uznano:

MOCNE STRONY:

 1. Wykwalifikowana kadra, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna w szkole.
 2. Kompetentna i odpowiedzialna dyrekcja i dobre zarządzanie szkołą.

SŁABE STRONY:

 1. Współpraca z rodzicami- mało wspólnych inicjatyw.
 2. Brak oddziału dla dzieci z autyzmem.

SZANSE:

 1. Rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej, zapewnienie wsparcia specjalistów.
 2. Kontynuacja budowy kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie.

ZAGROŻENIA:

 1. Pojawienie się placówek konkurencyjnych (niepublicznych).
 2. Sytuacja finansowa organu prowadzącego

Przeprowadzono  bilans strategiczny, w celu określenia optymalnej drogi rozwoju szkoły.  

Pozwoliło to określić obecną sytuację szkoły oraz  jaka strategia jest teraz wskazana dla naszej szkoły.

Końcowa tabela analizy punktowej powiązań i wzajemnego oddziaływania elementów analizy SWOT/TOWS na siebie ukazała, że przewagę zyskała strategia ofensywna. Konkluzja strategiczna stwierdza, że przeważają mocne strony, a w otoczeniu powiązane z nimi szanse, tak więc strategia ofensywna, wykorzystująca obydwa czynniki jest możliwa.

Strategia ofensywna: Przeważają mocne strony, a w otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse; strategia silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego obydwa czynniki.

Rozstrzygnięcie, co do typu strategii odnosi się do zasad planowania strategicznego jak i analiz SWOT, które wskazują na możliwe kierunki strategicznej zmiany – tej, do której należy dążyć najsilniej. Kierunków tych jest cztery, ale nie zawsze działania realizacyjne strategii mogą wszystkie cztery z tych kierunków objąć. Określenie typu strategii determinuje też, na które elementy ze sformułowanych poniżej położyć należy największy nacisk:

 • silne strony wzmacniamy;
 • słabe strony niwelujemy;
 • szanse wykorzystujemy;
 • zagrożeń unikamy.

Cele

Podstawą podjęcia prac nad formułowaniem celów były wyniki analizy SWOT oraz SWOT/TOWS z uwzględnieniem wniosków z pozostałych analiz i dyskusji zespołowych. Bezpośrednim punktem wyjścia do stworzenia projektu listy celów była zhierarchizowana pod względem siły oddziaływania lista elementów skoncentrowanej analizy SWOT .

Przegląd analiz i danych, grupowanie celów, analiza łączności celów przyniosło decyzję w postaci niniejszego zestawu celów strategicznych (które są dwa) i celów operacyjnych (których jest dziesięć).

          1. Wzmocnienie pozycji szkoły w systemie edukacji gminy Czersk  i gmin sąsiadujących .

 1. Umocnienie skuteczności docierania z ofertą edukacyjną i terapeutyczną w gminie i jej otoczeniu.
 2. Promocja szkoły w środowisku lokalnym (prezentowanie osiągnięć, organizacja dni otwartych).
 3. Systematyczna współpraca z przedszkolami i szkołami w gminie Czersk oraz w gminach sąsiadujących.
 4. Rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej, zapewnienie wsparcia specjalistów.
 5. Rozwój współpracy z rodzicami.
 6. Optymalizacja procesu diagnozy uczniów.

     2. Wykreowanie warunków sprzyjających aktywizacji społecznej    i zawodowej uczniów i  absolwentów.

 1. Efektywny system nauczania służący rozwojowi kompetencji kluczowych w tym społecznych uczniów.
 2. Udział uczniów w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych, rozwój talentów i zainteresowań.
 3. Kontynuacja budowy kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie.
 4. Skuteczna orientacja zawodowa.

 

 

Opracowanie: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku:

Leszek Mroziński