Archiwa

Publikacje nauczycieli

Formy i metody pracy z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku.

       „Dobry uczeń” to słowa, które chciałoby usłyszeć każde dziecko w wieku szkolnym. Jednak nie wszystkim się to udaje. Większość uczniów rozpoczynających naukę w szkole specjalnej nie odnosiła sukcesów w nauce w poprzednich szkołach. Trudno je o to winić. Ich rozwój nie przebiegał tak, jak u większości rówieśników. Mają specjalne potrzeby edukacyjne. Mogą się rozwijać, osiągać postępy i sukcesy, ale należy im zapewnić specjalne formy edukacji. Uczniowie naszej szkoły prezentują głęboko zróżnicowane możliwości. Nauczanie musi więc być nacechowane wszechstronną pomocą, życzliwością, dobrą atmosferą pracy, indywidualizacją, stopniowaniem trudności.

    Metody i formy pracy nauczycieli są ukierunkowane na zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Dzieciom mającym trudności w nauce zapewnia się formy pomocy i wsparcia (rewalidacja indywidualna, formy terapii indywidualnej i zespołowej). W wyniku naszych starań o zapewnienie odpowiednich warunków do pracy terapeutycznej otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny wyposażenie pracowni informatycznej, co umożliwiło nam zwiększenie zastosowania technologii informatycznej w procesie dydaktyczno  – wychowawczym. Pozyskaliśmy również specjalistyczne wyposażenie do gabinetu logopedycznego z pełnym bogatym oprogramowaniem komputerowym, nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii metodą Biofeedback, a także pomoce dydaktyczne do pracy metodą M. Montessori. Przekazano szkole nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauczania zintegrowanego oraz wyposażenie gabinetu biologicznego, chemicznego i fizycznego.

     W szkole prowadzi się skuteczną orientację zawodową. Absolwentom gimnazjum pomagamy znaleźć praktykę zawodową w zakładach rzemieślniczych.

       Po przeprowadzonej rozbudowie budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku bardzo się zmienił. Powierzchnia użytkowa wzrosła z 529,60 m² do 1,862,60 m². Powstało nowe skrzydło z salami lekcyjnymi, które wyposażono w nowoczesne meble oraz pomoce dydaktyczne m.in.: tablicę multimedialną, telewizory LCD, zestawy komputerowe, organy elektryczne, zestawy głośników i wzmacniaczy. Powstały także: pracownie terapii, gabinet profilaktyki zdrowia, świetlica, stołówka oraz pracownie przysposobienia do pracy: pracownia obróbki drewna i metalu oraz gospodarstwa domowego. Dobudowano salę gimnastyczną oraz salę do rehabilitacji ruchowej.

     Dzięki rozbudowie placówka zapewnia warunki do realizacji pełnej oferty w zakresie edukacji, rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej dla środowiska osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czersk oraz gmin sąsiadujących. Te wszystkie elementy otwierają dzieciom drogę do rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.

     Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje sukcesów, zauważenia swoich małych codziennych zwycięstw. Potrzebuje też wielu wzmocnień pozytywnych, stałego motywowania do pracy nad sobą oraz częstych informacji zwrotnych o postępach. W tym celu stosujemy w praktyce szkolnej system wzmocnień pod nazwą „Dobry uczeń”. Podstawowym elementem pracy w tym systemie jest cotygodniowa analiza i ocena dorobku ucznia w zakresie: zachowania, systematyczności, frekwencji, postępów w nauce. Przy ocenie bierze się pod uwagę możliwości dziecka, jego wysiłek i wkład osobistej pracy. Dokonuje się w ten sposób systematyczny, cotygodniowy przekaz informacji zwrotnych pomiędzy uczniem i wychowawcą. Po każdym miesiącu nauki następuje analiza ogólnoszkolna. Utrzymująca się tendencja zmian o charakterze pozytywnym decyduje o przyznaniu uczniowi nagrody w postaci plakietki „Dobry uczeń” wręczanej na uroczystym apelu szkolnym.

     Bardzo istotnym warunkiem prowadzącym do rozwoju jest prawidłowe organizowanie aktywności dziecka. Szkoła specjalna musi szukać takich form aktywności, aby wyzwolić w dzieciach niepełnosprawnych potencjał ich możliwości.  Wielu,   spośród   naszych   nowych   uczniów   nie   ma  poczucia  własnej  wartości,  brakuje  im   odwagi i motywacji do działania. Spotykając się na co dzień z takimi problemami, wyszliśmy im naprzeciw organizując naszym wychowankom różne formy aktywności, w których mogą się wykazać i udowodnić, że stać ich na wiele. Podstawowym elementem aktywizowania uczniów w naszej szkole jest zapewnienie możliwości do częstych prezentacji talentów, zainteresowań i postępów w codziennej pracy szkolnej. Uczniowie mają możliwość indywidualnych i zespołowych  prezentacji  w  czasie  lekcji,  na  apelach,  w  konkursach,  uroczystościach  szkolnych i środowiskowych . Grupy artystyczne z sukcesami uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach nawet o zasięgu ogólnokrajowym. Bardzo ważną formą aktywizowania naszych wychowanków jest sport. W placówce funkcjonuje na wysokim poziomie Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Razem”. Przy szkole działa też sekcja stowarzyszenia Olimpiady Specjalne – Polska. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe w imprezach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły cieszy się żeglarstwo. Ta forma aktywności jest praktycznie nie znana w środowisku szkół specjalnych. Wiele startów w regatach w trakcie sezonu pokazało, że nasi uczniowie są w stanie rywalizować jak równy z równym z uczniami szkół masowych. Podkreślić też należy fakt, że nasz MUKS jako jedyny w kraju posiada sekcję żeglarską, działającą w szkole specjalnej.

      Zawody są zawsze okazją dla uczniów do poznania nowych kolegów, co wzmacnia w nich poczucie swojej wartości, niejednokrotnie niedocenianej przez społeczeństwo i rówieśników. Wzrost tych pozytywnych emocji przemienił się w sukcesy regatowe, pozwalające jeszcze bardziej uwierzyć w siebie. Nasza działalność obejmuje również aktywne uczestnictwo w Olimpiadach Specjalnych. Zaczynaliśmy od biegów przełajowych i LA, przez pływanie, tenis stołowy, kajakarstwo, badminton aż do żeglarstwa. Sukcesy oraz wspomnienia z wyjazdów na zawody pozwalają uczniom uwierzyć w siebie. Na uwagę zasługuje również aktywna praca uczniów w ramach koła ekologicznego.

    Wykorzystujemy położenie naszej placówki w Borach Tucholskich, które dają nam wiele możliwości poprowadzenia zajęć w terenie. Zajęcia takie są bardzo efektywną metodą nauczania. Uczniowie poznają oraz analizują zjawiska i ich skutki bezpośrednio w środowisku. Uczą się posługiwać prostym sprzętem laboratoryjnym, korzystać z kluczy do oznaczania roślin i zwierząt, poprawnie pobierać próbki i samodzielnie wyciągać wnioski. Zajęcia takie rozwijają i doskonalą wszystkie zmysły. Uczniowie dojeżdżają do wszystkich ciekawych zakątków naszej okolicy na rowerach. Każde zajęcia są wspólnie przygotowywane. Trasa rowerowa jest wybierana według potrzeb nauczyciela prowadzącego z uwzględnieniem możliwości dzieci. Dzięki tym zajęciom dzieci potrafią być dla siebie bardziej życzliwe, opiekuńcze, chcą działać w grupie, co zaowocowało również formami teatralnymi o tematyce ekologicznej. Przegląd tych form odbywa się u nas corocznie, a biorą w nich udział nie tylko uczniowie szkół specjalnych ale również z okolicznych szkół masowych. W ten między innymi sposób staramy się integrować środowisko dzieci i dorosłych, aby został zauważony ich wkład pracy i wysiłek w przygotowanie przedstawienia.

       Poszukiwania nowych form aktywności dla naszych dzieci jeszcze się nie zakończyły. Staramy się wynajdywać dla nich nowe formy, w których będą mogli się realizować, a co najważniejsze gruntować swoją wiarę w siebie i swoje możliwości. Bierzemy bardzo pod uwagę inicjatywy uczniów. Na pochwałę zasługuje zaangażowanie dzieci z różnych klas  w  akcję  zbiórki  makulatury  oraz  zbiórki  zużytych  baterii.  W  okresie jesieni nasi uczniowie zbierali kasztany i żołędzie, które zostały przekazane leśnikom w celu dokarmiania zwierząt leśnych w czasie zimy.

    Stosowanie na co dzień metod aktywizujących w pracy z dziećmi pokazuje nam, że nasi uczniowie posiadają ogromny potencjał twórczy. Potrafią udowodnić, że je również stać na wysiłek i osiąganie sukcesów. Ważnym dla nas pedagogów jest to, aby nasi absolwenci wyposażeni byli w bagaż pozytywnych doświadczeń i wspomnień związanych z naszą szkołą. Chcemy, aby nasi uczniowie dziś i w przyszłości, rozumieli, że mają prawo do szczęścia i własnego miejsca w społeczeństwie.

Scenariusz-zajęć-rewalidacji-Doskonalenie-umiejętności-praktycznego-posługiwania-się-kalendarzem.pdf (1015 pobrań )

Społeczne-postawy-wobec-osób-odbiegających-od-normy1.pdf (858 pobrań )

Scenariusz-zajęć-rewalidacji-Niebezpieczeństwa-i-zagrożenia-z-programu-profilaktyki.pdf (743 pobrania )

Funkcjonowanie-osób-z-upośledzeniem-umysłowym-w-różnych-środowiskach-społecznych.pdf (688 pobrań )

Alkoholizm-jako-zjawiskowa-forma-patologii-społecznej.-Przyczyny-spożywania-alkoholu-przez-młodzież1.pdf (730 pobrań )

Asertywność-jej-znaczenie-w-życiu-człowieka.pdf (777 pobrań )

Etiologiczne-aspekty-upośledzenia-umysłowego1.pdf (730 pobrań )

Społeczne-postawy-wobec-osób-odbiegających-od-normy.pdf (740 pobrań )

Wartości-młodzieży-niedostosowanej-społecznie1.pdf (704 pobrania )

Zapobieganie-narkomanii-wśród-dzieci-i-młodzieży.pdf (913 pobrań )

Plan-wynikowy-dla-gim-I-III.pdf (778 pobrań )

Program-dla-III-etapu-edukacyjnego.pdf (844 pobrania )

PROGRAM-DLA-II-ETAPU-NPP.pdf (841 pobrań )

[Nie znaleziono pliku]

plan-wynikowy-II-etap-edukacyjny