Archiwa

Koncepcja funkcjonowania szkoły

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU  ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  

W CZERSKU

 

Charakterystyka placówki

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku jest placówką w skład , której wchodzi:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3
 • Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Uczniowie

Do ZSS w Czersku uczęszcza 110 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uczniowie uczą się  w 15 oddziałach.  7 uczniów jest objętych nauczaniem indywidualnym. Uczniowie korzystają z biblioteki i opieki świetlicy szkolnej. Większość uczniów korzysta z dożywiania w formie śniadań i obiadów. W szkole prowadzona jest terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym, na którą uczęszcza 60 dzieci.

Baza szkoły

1 września 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Specjalnych  w Czersku po rozbudowie. Budynek szkoły bardzo się zmienił. Powierzchnia użytkowa wzrosła trzykrotnie. Powstało nowe skrzydło z salami lekcyjnymi, które wyposażono w nowoczesne meble oraz pomoce dydaktyczne,  m.in.: tablicę multimedialną, telewizory LCD 37”, zestawy komputerowe, organy elektryczne, zestawy głośników i wzmacniaczy. Powstały także: pracownie terapii specjalistycznych, gabinet profilaktyki zdrowia, świetlica oraz pracownie przysposobienia zawodowego: pracownia obróbki drewna i metalu oraz gospodarstwa domowego. Dobudowano salę gimnastyczną oraz doskonale wyposażoną w sprzęt salę do rehabilitacji. Zespół Szkół Specjalnych w Czersku  jest obecnie jedną z najnowocześniejszych szkół w województwie pomorskim. Baza szkoły jest właściwie wykorzystana. Placówka dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki.

Misja szkoły

Kształtowanie osobowości (świadomości, wiedzy, systemu wartości) oraz możliwości psychofizycznych wszystkich podopiecznych w taki sposób, aby mogli w jak największym stopniu uczestniczyć w życiu  społecznym.

Ogólna wizja rozwoju placówki

Dążymy do stworzenia instytucji edukacji specjalnej o potencjale w pełni odpowiadającym na lokalne potrzeby osób niepełnosprawnych (szczególnie  z niepełnosprawnością  intelektualną) i ich rodzin oraz środowiska.

Dlatego placówka powinna:

 • Posiadać kadrę, bazę i wyposażenie zapewniające realizację jak najszerszego pakietu zadań w odniesieniu do podopiecznych w różnym wieku, o różnej specyfice niepełnosprawności,
 • W sposób szczególny wspierać rodziców w procesie wychowawczym,
 • Na bieżąco modyfikować jakość swojej pracy w oparciu o najnowsze wskazania wynikające z rozwoju nauki i praktyki edukacyjno-rewalidacyjnej.

Osoby tworzące społeczność placówki (pracownicy, uczniowie, rodzice) powinny tak kształtować wewnętrzną atmosferę , aby możliwe było spójne, pozytywne oddziaływanie na zespoły ludzkie i pojedyncze osoby.

Placówka dzięki specjalistycznej kadrze pedagogicznej oferuje wszechstronne  edukacyjno-terapeutyczne wsparcie  dzieciom i młodzieży, którzy ze względu na specjalne potrzeby wymagają indywidualnego wsparcia w rozwoju.

Dydaktyka , rewalidacja, wychowanie

Standard: Szkoła stwarza warunki do rozwoju dla każdego ucznia. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający m.in.: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie  patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy   szacunku dla innych i dla siebie, samorządność uczniowską formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą. W procesie wychowania uczestniczą   rodzice i wszyscy nauczyciele

Zadania do realizacji

 • nauczanie musi być nacechowane wszechstronną pomocą, życzliwością, dobrą atmosferą pracy, indywidualizacją, stopniowaniem, trudności.
 • programowanie oraz realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ukierunkowane pod kątem zapewnienia uczniowi wszechstronnego rozwoju (dob i doskonalenie  metod i form pracy dobór programów i podręczników),
 • zapewnienie dzieciom mającym trudności w nauce  form pomocy i wsparcia  (rewalidacja  indywidualna, formy terapii indywidualnej i zespołowej).
 • realizacja bogatej oferty oddziaływań z zakresu profilaktyki dostosowana do poszczególnych grup wiekowych uczniów,
 • planowanie i realizacja oddziaływań zorientowanych na proces wszechstronnego  rozwoju uczniów i osiągane przez nich wyniki w nauce,
 • wdrażanie uczniów do aktywności (aktywizujące metody nauczania, udział w konkursach, zawodach, rozwój indywidualnych zainteresowań,
 • prowadzenie skutecznej orientacji zawodowej. Pomoc absolwentom gimnazjum w znalezieniu praktyki zawodowej w zakładach rzemieślniczych.
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych, stałego motywowania do pracy nad sobą oraz udzielanie uczniom częstych informacji zwrotnych o postępach . W tym celu stosowanie w praktyce szkolnej  systemu wzmocnień pod nazwą  „Dobry  uczeń” .
 • zapewnienie możliwości do częstych prezentacji talentów, zainteresowań i postępów w codziennej pracy szkolnej (stwarzanie uczniom możliwości indywidualnych i zespołowych prezentacji w czasie lekcji, na apelach, w konkursach, uroczystościach szkolnych  i środowiskowych)
 • aktywizowanie wychowanków poprzez sport (kontynuacja działalności Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Razem” oraz sekcji stowarzyszenia Olimpiady Specjalne – Polska
 • aktywna praca uczniów w ramach koła ekologicznego,
 • inspirowanie i realizacja inicjatyw uczniów,
 • systematyczna koordynacja procesu opracowywania i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • doskonalenie systemu zajęć rewalidacji indywidualnej,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • stałe kontrolowanie poziomu nauczania z poszczególnych przedmiotów , zarówno przez przeprowadzanie okresowych badań wyników nauczania, jak i organizowanie próbnych    sprawdzianów i egzaminów oraz dokładne ich analizowanie,
 • systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 • intensyfikowanie współpracy z rodzicami, rozpoznanie środowiska i pomoc  w zapewnieniu     dzieciom właściwych warunków bytowych,
 • wsparcie uczniów i rodziców w profilaktyce zagrożeń, wyposażenie w umiejętności     radzenia sobie w trudnych sytuacjach (realizacja programu profilaktyki),
 • eliminowanie u uczniów zachowań ryzykownych i nieakceptowanych społecznie (m.in. realizacja zadań określonych w rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”),
 • stałe motywowanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem, wspieranie w poznawaniu    siebie i innych oraz w rozpoznawaniu własnych praw i obowiązków,
 • wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bhp w szkole i w najbliższym środowisku,
 • praca nad kształtowaniem postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju talentów i zainteresowań (sportowych,   artystycznych, innych),
 • doskonalenie jakościowe szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • prowadzenie skutecznej orientacji zawodowej . Pomoc absolwentom gimnazjum w znalezieniu praktyki zawodowej w zakładach rzemieślniczych. przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o wyborze zawodu,
 • opracowanie systemu przejścia uczniów na rynek pracy (spółdzielnie socjalne, zatrudnianie   wspierane, miejsca pracy chronionej, otwarty rynek pracy)

 Kadra pedagogiczna

Standard:

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w szkolnictwie specjalnym. Nauczyciele systematycznie i aktywnie podnoszą swoje kwalifikacje oraz doskonalą warsztat pracy, uczestnicząc w kursach i warsztatach tematycznych. Są gronem ciągle poszukującym nowych form i metod pracy. Potrafią realizować wspólnie wytyczone cele.

Zadania do realizacji:

 • dobór kadry pedagogicznej otwartej na potrzeby uczniów niepełnosprawnych,
 • zapewnienie wsparcia dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego, systematyczne zapoznawanie  z aktualnym prawem oświatowym,
 • zapewnienie optymalnych warunków pracy ( przestrzeganie zasad bhp,     sukcesywne zakupy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, publikacji specjalistycznych),
 • otoczenie szczególnym wsparciem młodych nauczycieli w celu właściwego rozwoju ich   potencjału i możliwości,
 • motywowanie do wysokiego poziomu aktywności w pracach zespołowych oraz do     tworzenia własnych programów, realizacji inicjatyw indywidualnych,
 • troska o dobrą atmosferę w gronie, wzajemne zaufanie , dobra współpraca zespołowa, wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych i programowych .

                                                ZARZĄDZANIE, PROMOCJA

Zadania do realizacji:

 • zarządzanie szkołą ukierunkowane na dobrze pojęty interes całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 • kluczowe dla funkcjonowania szkoły decyzje będą podlegały konsultacji z  organem prowadzącym szkołę, pracownikami i rodzicami .
 • wszystkie najważniejsze dla funkcjonowania szkoły sprawy przedstawiane będą Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania lub podjęcia uchwały.
 • organizacja pracy szkoły oparta na przepisach prawa, statucie szkoły, planie pracy szkoły, arkuszu organizacyjnym ,
 • nadzór pedagogiczny będzie sprawowany zgodnie z opracowanymi na dany rok planami nadzoru z uwzględnieniem wniosków wynikających z obserwacji i ewaluacji.
 • niezwłoczna aktualizacja wewnętrznej dokumentacji szkolnej, statutów, regulaminów, programów i procedur określających pracę szkoły.
 • nauczyciele będą systematycznie informowani o aktualnym stanie prawnym wszystkich zagadnień, które ich dotyczą.
 • troska o właściwą promocję Zespołu Szkól Specjalnych w środowisku. Informacje o działaniach podejmowanych przez szkołę będą zamieszczane w mediach .Zostaną opracowane nowe foldery promujące placówkę oraz ukazujące jej ofertę edukacyjną.                               

Współpraca ze    środowiskiem

Standard: Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem oraz dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku , upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła  potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie  i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.

 • współpraca z MGOPS :
 • pomoc w diagnozie środowiskowej,
 • współpraca w prowadzeniu grupy socjoterapeutycznej,
 • uzyskiwanie pomocy przydatnych w pracy wychowawczej ( filmy i czasopisma o tematyce profilaktycznej)
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną :
 • prowadzenie badań diagnostycznych,
 • konsultacje w doborze form terapii,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska
 • działalność programowa klubu Bratek
 • organizowanie szkoleń i konferencji,
 • organizowanie zawodów sportowych,
 •   współpraca z    Ośrodkiem Kultury w Czersku;
 • organizowanie konkursów, wystaw prac , wsparcie sprzętowe w czasie organizacji imprez środowiskowych,
 • współpraca   miejskich klubów sportowych
 • Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Razem”:
 • -organizowanie integracyjnych zawodów sportowych,
 • koordynowanie we współpracy z klubem Bratek prac na stanicy żeglarskiej nad    jeziorem Ostrowite, prowadzenie szkolenia żeglarskiego, organizacja regat    żeglarskich,
 •  współpraca z policją :
 • działania profilaktyczne (spotkania tematyczne policjanta specjalisty ds. nieletnich   z zespołami klasowymi oraz indywidualne rozmowy z uczniami),
 • współpraca z sądem rodzinnym :
 • okresowe spotkania konsultacyjne z kuratorami sądowymi w celu  wymiany  informacji o postępach uczniów oraz o rezultatach prowadzonej terapii,
 •  Współpraca z Nadleśnictwem Czersk:
 • wsparcie w realizacji przedsięwzięć programowanych przez koło  ekologiczne ,
 •  współpraca z placówkami szkolnictwa specjalnego:
 • wymiana doświadczeń,
 • wspólne organizowanie szkoleń i konferencji,
 •  współpraca z placówkami szkolnictwa masowego i z przedszkolami:
 • prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców i nauczycieli
 • współpraca z Zespołem Szkół Licealnych w Czersku:
 • szkolenie grupy wolontariuszy,
 • wspólne organizowanie przedsięwzięć związanych z orientacją zawodową
 • współpraca z uczelniami w zakresie praktyk studenckich
 • współpraca z MGOPS, WTZ, Spółdzielnią Inwalidów „Równość” , ZOZ w zakresie budowania kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie Czersk,
 • kontynuowanie i poszerzanie dotychczasowych  form współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi,
 • wypracowanie nowych form współpracy z rodzicami, włączanie ich w życie szkoły, systematyczne konsultacje przy opracowywaniu i ewaluacji programu wychowawczego, programu profilaktyki, planu pracy,
 • inicjowanie, współorganizowanie oraz uczestnictwo w ważnych uroczystościach na terenie miasta,
 • kształtowanie nowych płaszczyzn integracji społecznej dla naszych uczniów, pozyskiwanie wolontariuszy spośród młodzieży  szkół masowych,
 • kontynuację prac zmierzających do wdrożenia kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie Czersk.

                                         Działania innowacyjne

Standard:

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku stanowi ważne ogniwo kompleksowego systemu wsparcia  osób niepełnosprawnych w gminie Czersk.

Traktowanie niepełnosprawności jako cechy, która wpływa na wszystkie sfery życia człowieka zobowiązuje do poszukiwania rozwiązań systemowych, charakteryzujących się zintegrowanym podejściem i kompleksowością działań, począwszy od zdiagnozowania niepełnosprawności  i wczesnego wspomagania rozwoju , aż do dorosłego  życia i tworzenia mechanizmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełną integrację społeczną w tym  udział w rynku pracy. Instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych powinny być tworzone w ich najbliższym środowisku. Społeczności lokalne są najwłaściwszym miejscem dla rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.

Zamierzeniem mogącym przynieść duży postęp w osiągnięciu wymienionych celów jest propozycja budowy kompleksowego systemu wyrównywania szans osób  niepełnosprawnych w gminie Czersk. Powinien on powstać jako wykorzystanie  i połączenie elementów już istniejących (Zespół Szkół Specjalnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, MGOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy, Spółdzielnia Inwalidów „Równość”, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających Na Rzecz  Dzieci Niepełnosprawnych) oraz dopełnienie o nowe elementy niezbędne dla stworzenia kompleksowej oferty w zakresie edukacji , rehabilitacji i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Obszary działania proponowanego systemu to: diagnoza, leczenie, terapia, nauka, orientacja zawodowa, aktywizacja zawodowa   i społeczna. Zespół Szkół Specjalnych jest liderem prac zmierzających do wdrożenia systemu. Planowane nowe elementy dopełniające dotychczasowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych to:

 •  Punkt  Informacyjno-Doradczy dla osób niepełnosprawnych , dla rodziców oraz dla   pracodawców zainteresowanych kształceniem w zawodzie, a także tworzeniem  miejsc  pracy   dla niepełnosprawnych,
 •  Centrum Szkolenia Wolontariatu,
 • Włączenie służb pomocy społecznej do działań na rzecz aktywizacji zawodowej   i  społecznej    osób niepełnosprawnych w tym:
 • specjalistyczne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo  zatrudnieniowe, zatrudnianie wspierane, wdrażanie elastycznych form zatrudniania
 • utworzenie spółdzielni socjalnej
 • utworzenie mieszkań chronionych i treningowych
 • Tworzenie miejsc pracy chronionej w Spółdzielni Inwalidów i na otwartym rynku pracy

Proponowana budowa kompleksowego systemu wyrównywania szans osób  niepełnosprawnych w gminie Czersk  stanowi modelowe rozwiązanie cechujące się zintegrowanym podejściem i zharmonizowanymi działaniami począwszy od zdiagnozowania niepełnosprawności i wczesnego wspomagania rozwoju, aż do dorosłego życia i tworzenia mechanizmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełną integrację społeczną w tym udział w rynku pracy.

Szkoła posiada koncepcję  pracy, która jest efektem wspólnych prac rady pedagogicznej oraz reprezentacji rodziców. Dla potrzeb modyfikacji koncepcji pracy oraz wyznaczenia strategicznych kierunków działania i rozwoju szkoły w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono pełną analizę SWOT-TOWS wszystkich obszarów pracy szkoły. W pracach uczestniczyli jako partnerzy nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi rozmawiając   o wielorakich aspektach życia szkoły, słuchając się nawzajem, zadając pytania, wyrażając opinie i przedstawiając własne poglądy. W naszej szkole koncepcja jest rozumiana jako proces, a nie tylko efekt, natomiast pracę nad koncepcją postrzegamy jako zadanie ciągłe. Koncepcja odgrywa rolę drogowskazu – wszystkim członkom społeczności szkolnej wytycza ten sam kierunek działania. Jest punktem odniesienia w procesie podejmowania decyzji. Pomaga dokonywać wyborów między różnymi racjami i punktami widzenia.  Ułatwia koncentrację na tym, co najważniejsze. Pozwala całościowo spojrzeć  na szkołę – zawrzeć w polu widzenia nie tylko jej wewnętrzny obraz, ale i otoczenia oraz związki między nim, a szkołą. W otoczeniu, bowiem rodzą się wyzwania, wobec których przychodzi stanąć społeczności szkolnej. Ich dostrzeżenie, przemyślenie  pomaga stawiać czoła zagrożeniom i wykorzystywać szanse.  Ułatwia kreowanie wizerunku szkoły w otoczeniu. Pomaga w spójnym działaniu wszystkich członków społeczności szkolnej i spójnym z koncepcją opracowaniu dokumentów szkolnych.  W pracach dotyczących koncepcji stosujemy metodę planowania kroczącego.  Pozwala ona pogodzić dwie z pozoru sprzeczne tendencje – szczegółowe planowanie bieżące (na okres bardziej przewidywalny) i ogólne planowanie na dłuższy przeciąg czasu.

Planowanie kroczące ma charakter wieloletni . Polega na systematycznym przesuwaniu horyzontu czasu planu poprzez dodawanie priorytetów na taki okres, jaki uległ zakończeniu- rok szkolny. Dzięki temu plan „kroczy” i tym samym nie kończy się, jak to bywa przy tradycyjnym planie z datą realizacji ostatniego zadania. Planowanie kroczące ma kilka zalet:

 • Wiąże planowanie bieżącej pracy na dany rok szkolny z planowaniem rozwoju na dalszy okres.
 • Inspiruje do ciągłego myślenia o przyszłości (wizji, priorytetach).
 • Wymusza systematyczną aktualizację  przynajmniej raz w roku szkolnym, przez co sprawia, że plan nie ulega dezaktualizacji.

Koncepcja pracy jak wymagają przepisy prawa, podlega zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. W planowaniu i wprowadzaniu  zmian   uwzględniamy wnioski ze stopnia realizacji zadań z ubiegłego roku szkolnego, informacje dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego oraz dokonanej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. Podejmowane w ramach koncepcji działania nastawione są na:

 • podnoszenie efektów kształcenia,
 • zaspokajanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli
 • przeciwdziałanie zagrożeniom i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
 • zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły,
 • współpracę ze społecznością lokalną,
 • promowanie szkoły w środowisku,
 • poprawę bazy lokalowej,
 • doskonalenie i rozwój zawodowy kadry.

W szkole opracowuje się  roczne programy rozwoju. Szkoła działa zgodnie z programem rozwoju. Zadania przyjęte do realizacji w programie rozwoju szkoły są ukierunkowane na zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Roczne programy rozwoju  uwzględniają poprawę efektywności działań szkoły.

Wyniki analizy SWOT luty 2014

MOCNE STRONY:

 1. Wykwalifikowana kadra, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna w szkole.
 2. Udział i sukcesy uczniów w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych, rozwój talentów i zainteresowań.
 3. Bardzo dobra baza i wyposażenie szkoły.
 4. Kompetentna i odpowiedzialna dyrekcja i dobre zarządzanie szkołą.

SŁABE STRONY:

 1. Współpraca z rodzicami- mało wspólnych inicjatyw.
 2. Brak oddziału dla dzieci z autyzmem.
 3. Organizacja Dnia Godności, mały udział społeczności pozaszkolnej w tym święcie.
 4. Mała ilość terapii ruchowej.

SZANSE:

 1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym (prezentowanie osiągnięć, organizacja dni otwartych).
 2. Rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej, zapewnienie wsparcia specjalistów.
 3. Rozwój współpracy z rodzicami.
 4. Kontynuacja budowy kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie.

ZAGROŻENIA:

 1. Zmiany w prawie oświatowym.
 2. Pojawienie się placówek konkurencyjnych(niepublicznych).
 3. Zatrzymywanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w szkołach masowych.
 4. Sytuacja finansowa organu prowadzącego.

W wyniku kolejnych analiz i głosowań za najważniejsze uznano:

MOCNE STRONY:

 1. Wykwalifikowana kadra, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna w szkole.
 2. Kompetentna i odpowiedzialna dyrekcja i dobre zarządzanie szkołą.

SŁABE STRONY:

 1. Słaba współpraca z rodzicami- mało wspólnych inicjatyw.
 2. Brak oddziału dla dzieci z autyzmem.

SZANSE:

 1. Rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej, zapewnienie wsparcia specjalistów.
 2. Kontynuacja budowy kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie.

ZAGROŻENIA:

 1. Pojawienie się placówek konkurencyjnych(niepublicznych).
 2. Sytuacja finansowa organu prowadzącego

Przeprowadzono  bilans strategiczny, w celu określenia optymalnej drogi rozwoju szkoły.  

Pozwoliło to określić obecną sytuację szkoły oraz  jaka strategia jest teraz wskazana dla naszej szkoły.

Końcowa tabela analizy punktowej powiązań i wzajemnego oddziaływania elementów analizy SWOT/TOWS na siebie ukazała, że przewagę zyskała strategia ofensywna. Konkluzja strategiczna stwierdza, że przeważają mocne strony, a w otoczeniu powiązane z nimi szanse, tak więc strategia ofensywna, wykorzystująca obydwa czynniki jest możliwa.

Strategia ofensywna: Przeważają mocne strony, a w otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse; strategia silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego obydwa czynniki.

Rozstrzygnięcie, co do typu strategii odnosi się do zasad planowania strategicznego jak i analiz SWOT, które wskazują na możliwe kierunki strategicznej zmiany – tej, do której należy dążyć najsilniej. Kierunków tych jest cztery, ale nie zawsze działania realizacyjne strategii mogą wszystkie cztery z tych kierunków objąć. Określenie typu strategii determinuje też, na które elementy ze sformułowanych poniżej położyć należy największy nacisk:

 • silne strony wzmacniamy;
 • słabe strony niwelujemy;
 • szanse wykorzystujemy;
 • zagrożeń unikamy.

Cele

Podstawą podjęcia prac nad formułowaniem celów były wyniki analizy SWOT oraz SWOT/TOWS z uwzględnieniem wniosków z pozostałych analiz i dyskusji zespołowych. Bezpośrednim punktem wyjścia do stworzenia projektu listy celów była zhierarchizowana pod względem siły oddziaływania lista elementów skoncentrowanej analizy SWOT .

Przegląd analiz i danych, grupowanie celów, analiza łączności celów przyniosło decyzję w postaci niniejszego zestawu celów strategicznych (które są dwa) i celów operacyjnych (których jest dziesięć).

A. Wzmocnienie pozycji szkoły w systemie edukacji gminy Czersk i gmin sąsiadujących

 1. Umocnienie skuteczności docierania z ofertą edukacyjną i terapeutyczną w gminie i jej otoczeniu.
 2. Promocja szkoły w środowisku lokalnym (prezentowanie osiągnięć, organizacja dni otwartych).
 3. Systematyczna współpraca z przedszkolami i szkołami w gminie Czersk oraz w gminach sąsiadujących.
 4. Rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej, zapewnienie wsparcia specjalistów.
 5. Rozwój współpracy z rodzicami.
 6. Optymalizacja procesu diagnozy uczniów.

B. Wykreowanie warunków sprzyjających aktywizacji społecznej i zawodowej uczniów i       absolwentów.

 1. Efektywny system nauczania służący rozwojowi kompetencji kluczowych w tym społecznych uczniów.
 2. Udział uczniów w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych, rozwój talentów i zainteresowań.
 3. Kontynuacja budowy kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w gminie.
 4. Skuteczna orientacja zawodowa.

Opracowanie: dyrektor ZSS w Czersku:

Leszek Mroziński