Archiwa

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy rodzice i uczniowie                                                                                                  Czersk,  23.03.2020 r.

Decyzją MEN do 10 kwietnia potrwają ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli . W tym czasie szkoły będą zobowiązane  prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nowe przepisy,  resort edukacji omówił szczegółowo na stronie www.gov.pl/web/edukacja. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Od poniedziałku 23.03 2020 r. rozpoczynamy publikowanie na szkolnej stronie internetowej materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Zdalne nauczanie będziemy prowadzić z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do  kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Nauczyciele  realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Materiały edukacyjne nauczyciele uczący w danej klasie przesyłają do wychowawcy klasy, który po scaleniu materiałów na każdy dzień przesyła je do dyrektora w celu publikacji na szkolnej stronie internetowej.

Dostęp do materiałów edukacyjnych dla każdej klasy na szkolnej stronie internetowej będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekażą rodzicom wychowawcy klas.

 

Dla uczniów , którzy nie posiadają dostępu do komputera i internetu , będziemy drukowali tygodniowy pakiet materiałów , który będzie wysłany pocztą lub bezpośrednio odebrany przez rodzica.

W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

Zgodnie z § 2. Pkt.4 rozporządzenia zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:  przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W związku z tym  nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz terapię w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju  telefonicznie sprawdzą dostępność rodziców do komputera z dostępem do internetu. To pomoże nam określić możliwe formy współpracy z rodzicami w czasie do 10 kwietnia.

Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb  wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam : Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku   Leszek Mroziński