Miesięczne Archiwa: wrzesień 2020

REGULAMIN E-DZIENNIKA

Regulamin w formacie PDF. Proszę o zapoznanie się.

20UonetRregulamin E-dziennik (1

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

                                                                                                                                        Czersk,03.09.2020r.

Szanowni Rodzice,  

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła tak jak w roku poprzednim  nie będzie organizować grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.  Rodzic zawiera takie ubezpieczenie indywidualnie. Nie możemy jako szkoła pośredniczyć w ubezpieczeniu grupowym i tym samym decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, tzw. NNW szkolnego.  Chcąc zadbać o ciągłość ochrony należy zawrzeć polisę indywidualną na rzecz dziecka jak najszybciej.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

REGULAMINY, PROCEDURY, ZASADY

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH                               

W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

 1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w

warunkach domowych.

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie odbierający lub przyprowadzający dziecko do świetlicy zobowiązani są zakrywać nos i usta.
 2. Uczniów w świetlicy obowiązują zasady higieny tożsame z zasadami przyjętymi w szkole.
 3. Wychowankowie świetlicy korzystają ze środków do dezynfekcji rąk każdorazowo po wejściu do sali pod nadzorem opiekuna/wychowawcy świetlicy.
 4. Świetlicę należy wietrzyć:
 • codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;
 • nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
 • za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.
 1. Konsultacje opiekunów z rodzicami odbywają się na zasadach tożsamych z przyjętymi w placówce z szczególnym naciskiem na kontakty umożliwiające zachowanie wymaganego dystansu ( kontakt telefoniczny).
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 3. W czasie zajęć w świetlicy uczniowie korzystają z własnych przyborów. Uczniowie nie mogą zabierać do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, maskotek itp.).
 4. Uczniowie dojeżdżający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust:
 • podczas jazdy w autobusie do szkoły oraz przejściu z autobusu do świetlicy,
 • podczas przejścia ze świetlicy do autobusy i w autobusie;
 • w świetlicy nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust; można to robić dla zwiększenia
 • własnego bezpieczeństwa.
 1. Podczas przebywania w sali zobowiązuje są dzieci oraz opiekunów/wychowawców do zachowania dystansu.

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI  W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH                               

W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

 1. Dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki.
 2. Wypożyczenia odbywać się będą wg harmonogramu opracowanego przez bibliotekarza:
 3. Obowiązuje kwarantanna 2-dniowa zwróconych książek.
 4. Obowiązuje zakaz wolnego dostępu do półek.
 5. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

ZASADY FUNKCJONOWANIA GABINETU PROFILAKTYKI I POMOCY

PRZEDMEDYCZNEJ  W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH  W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

 1. Gabinet jest czynny od 8.00-15.00.
 2. Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji zgodnie z wywieszoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Uczniowie wchodzą do gabinetu pojedynczo i mają obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
 4. Do gabinetu pielęgniarki wchodzą tylko uczniowie, którzy nie mają objawów choroby zakaźnej takich jak kichanie, kaszel, gorączka.
 5. Nauczyciel może skorzystać z porady pielęgniarki szkolnej kontaktując się z nią telefonicznie.
 6. Wówczas pielęgniarka dokona pomiaru temperatury. Jeżeli podejrzenie wskazuje na objawy infekcji pielęgniarka lub nauczyciel powiadamiają rodzica, który ma obowiązek odebrać dziecko i zgłosić się do lekarza.
 7. Gdyby Rodzic nie mógł natychmiast odebrać dziecka, pielęgniarka izoluje ucznia od klasy

(izolatorium- sala P1).

 1. Pomiar temperatury dokonywany jest termometrem bezdotykowym za zgodą rodziców . Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
 2. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników, dzieci oraz uczniów.

                        ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  PODCZAS ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH   W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz ograniczenia liczby

kontaktów na terenie sali gimnastycznej wprowadza się, do odwołania, następujące zasady

postępowania:

 1. Każda osoba wchodząca na salę gimnastyczną powinna zdezynfekować ręce.
 2. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego powinny być tak zorganizowane przez

nauczycieli, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na sali

gimnastycznej.

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 1. Przybory do ćwiczeń (piłki,skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dezynfekować.
 2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych

zajęciach.

 1. Należy wietrzyć sale, części wspólne (szatnie) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 1. W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych zaleca się organizowanie przez nauczycieli częstego korzystania z pobytu na świeżym powietrzu.
 2. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

ŻYWIENIE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH   W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

 1. Szkoła zapewnia dożywianie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie szkoły.
 2. Posiłki przygotowywane oraz wydawane są przy zachowaniu niezbędnych środków higieny.
 3. Dzieci posiłki spożywają w stołówce w trybie zmianowym przy pomocy wielorazowych sztućców i naczyń. Należy je myć w zmywarce z dodatkiem detergentu i wyparzać.
 4. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, krzesła), przy których spożywane były posiłki.

Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością:

 1. Pracownicy mający kontakt z żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez system HACCP.
 2. Cały sprzęt kuchenny, wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu i wyparzane.
 3. Zobowiązuje się pracowników kuchni o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie obowiązujących zasad:
 • zachowanie odległości stanowisk pracy (min 1,5m ) lub noszenie środków ochrony osobistej,
 • utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Dostawa i transport żywności

 1. Pracownik odbierający dostawę żywności zobowiązany jest zwrócić uwagę na to, czy pojemniki

transportowe oraz środki transportu spełniają następujące wymagania:

 1. są czyste, w dobrym stanie, nie uszkodzone, łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji;
 2. zabezpieczają żywność przed zanieczyszczeniem;
 3. nie używane do transportu produktów innych niż żywność, które mogą być źródłem

zanieczyszczenia;

Zasady organizacji stołówki szkolnej:

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Żywienie odbywa się w godzinach, w których odbywają się zajęcia szkolne.
 3. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do

funkcjonowania żywienia zbiorowego.

 1. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie szkoły;
 2. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede

wszystkim przestrzegania następujących zasad:

 1. zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;
 2. stosowanie środków ochrony osobistej( rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/używania

płynu dezynfekującego;

 1. regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów, krzeseł).
 2. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym przez

Dyrektora Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z dożywiania w Szkole.

 1. Harmonogram korzystania z posiłków:
 • 11.00-11.30 – klasy I – II, III, zetd, zete
 • 11.35-11.50 – klasy , IV, V, VI, zetb, zetf
 • 12.00-12.15 – klasy zeta, zetc, PDPB
 • 12.20-12.35 – klasy VII, VIII, PDPA, PDPC
 1. W stołówce jednocześnie może przebywać grupa do 18 osób.
 2. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na

wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.

 1. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
 2. Po wyjściu każdej grupy pracownicy przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy
 3. krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę
 4. Celem dokumentowania przeprowadzania zabiegów dezynfekcji na terenie stołówki stosuje się następująca kartę:

 

Karta przeprowadzonych zabiegów dezynfekcji stołówki
Data Godzina Rodzaj wykonywanych zabiegów Podpis Uwagi

 

Organizacja przerw

 1. Nauczyciel w klasach I –II, III , zetd  organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałachadekwatnych do potrzeb. Przerwy odbywają się w innych porach niż planowane przerwy dla pozostałych klas.
 2. Dla każdego oddziału IV – VIII , zespołów edukacyjno – terapeutycznych, klas PDP ustala się godziny i miejsca przerw międzylekcyjnych, zgodnie z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem.
 3. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska, w przypadku złej pogody na holach i w klasach pod nadzorem nauczycieli dyżurujących zachowując dystans społeczny.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
 W CZERSKU

Na podstawie:
– Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
– rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych
( Dz. U. z 2020r. poz.1166 z poz. zm.)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami
– wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.
– rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.-
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz….)

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 1. Zapoznanie dzieci , w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.
 2. Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.
 3. Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej:
  higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
  • higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce),
  • uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
 • przed i po kontakcie z dziećmi,
 • po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 • po usunięciu środków ochrony osobistej,
 • na rękach poniżej łokcia nie nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe dezynfekcję rąk,
 • zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
 • w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
 • przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 1. Regularne wietrzenie pomieszczeń.
 2. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wykorzystywanego wyposażenia najlepiej po każdych zajęciach .

W szczególności ważne jest:

 • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,
 • dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.
 1. Za zgodą rodziców będą prowadzone w szkole kontrolne badania temperatury termometrem bezdotykowym.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RODZICA

 1. Składa oświadczenie.
 2. Przyprowadzając dziecko zachowuje dystans społeczny minimum 2 metry (do pracowników szkoły i innych rodziców z dziećmi).Rodzic/opiekun przekazuje dziecko terapeucie przy wejściu do szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, przebywania na kwarantannie lub izolacji Rodzic nie posyła dziecka na terapię, by nie narażać innych, zdrowych dzieci na zarażenie wirusem.
 4. Jedynie zdrowi rodzice/opiekunowie osoby mogą przyprowadzać i odbierać dzieci.
 5. Informuje terapeutów o numerze telefonu do szybkiego kontaktu.
 6. Przypomina codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 7. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania przez dziecko.
 8. Pilnuje by dziecko nie przynosiło żadnych zabawek do szkoły.

Archiwa