Archiwa

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci

                        WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI                    

 BEZPŁATNA TERAPIA SPECJALISTYCZNA  W CZERSKU

    Małe dzieci z zaburzeniami w rozwoju mają w Polsce prawo do bezpłatnych zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia te przysługują dzieciom od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Wsparcie jest realizowane na podstawie opinii o po­trzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zdarza się, że rodzic zauważa pewne niepokojące symptomy, które wskazują na to, że jego dziecko rozwija się trochę inaczej niż rówieśnicy. Nauczyciel w przedszkolu potrafi szybko zauważyć dziecko, którego rozwój przebiega nieharmonijnie. Dzieci takie mają problemy z nabywaniem nowych umiejętności, ich zachowanie także może budzić niepokój.  Nie warto w takim przypadku zwlekać i żyć w przekonaniu,   że dziecko nadrobi wszystko później. A jeżeli nie nadrobi, a problemy zamiast znikać zaczną się pogłębiać ?

Wychowanie dziecka to wielka odpowiedzialność,  dlatego należy działać jak najszybciej.  Obecnie w Czersku istnieje możliwość uzyskania pomocy                 w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania, które mają na celu pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Działania te podejmowane są od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. Najważniejszymi funkcjami  wczesnego wspomagania rozwoju jest rozpoznanie i określenie poziomu funkcjonowania dziecka oraz  podjęcie wielospecjalistycznej terapii. Rodzice  także otrzymują wskazówki o  możliwościach i metodach wspierania rozwoju własnego dziecka. Praca z  dzieckiem prowadzona jest zgodnie z zasadami opisanymi w  programie terapii, który jest opracowywany indywidualnie dla każdego dziecka.

Wielospecjalistyczna terapia oznacza, że praca z dzieckiem prowadzona jest  w wielu obszarach rozwojowych i może dotyczyć: rozwoju psychoruchowego, stymulacji polisensorycznej, wspierania rozwoju mowy, podnoszenia umiejętności w zakresie samoobsługi i funkcjonowania w  środowisku oraz rozwoju umiejętności komunikacji z otoczeniem i relacji z  innymi osobami.

Korzyści z uczestniczenia w terapii są wielorakie i mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Dostarczają  również rodzicom informacji na temat przyczyn zaburzeń oraz metod stymulacji rozwoju dziecka. Aby terapia przyniosła zamierzone  efekty musi być prowadzona przez specjalistów. Zespół Szkół Specjalnych w Czersku posiada  wykwalifikowaną kadrę terapeutów. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu  terapii małych dzieci oraz dysponujemy doskonałym  wyposażeniem. Do tej pory z terapii specjalistycznej w naszej placówce skorzystało 350 dzieci. Prowadzone zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy  i specjalistyczny. Do dyspozycji dzieci jest zespół specjalistów, w którego skład wchodzą: neurologopeda,  logopedzi, surdopedagodzy, specjaliści integracji sensorycznej, fizjoterapeuta oraz rehabilitanci. Wszyscy terapeuci są oligofrenopedagogami  i posiadają kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci mają także możliwości uczestniczenia w muzykoterapii. Zarówno dzieci jak i rodzice mogą korzystać z pomocy psychologa.

Od grudnia 2017 roku zakres wczesnego wspomagania rozwoju dzieci poszerzono o oddziaływania dodatkowe w ramach rządowego programu  „Za życiem”. Przez co najmniej cztery kolejne lata będzie organizowane dla dzieci               i ich rodzin dodatkowe wsparcie – zajęcia terapeutyczne, szczególnie dla dzieci najmłodszych (od urodzenia do 3 roku życia) lub nieco starszych, jeśli są dotknięte poważniejszymi deficytami i problemami rozwojowymi. Zajęcia terapeutyczne z pierwszą grupą dzieci są właśnie realizowane a począwszy od września 2018 ofertę wsparcia będziemy stopniowo poszerzali. Na realizację tych oddziaływań przewidziano specjalną dotację celową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warunkiem uczestniczenia w terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest uzyskanie opinii o potrzebie takiego wspomagania. Prowadzimy punkt konsultacyjny dla rodziców, którzy zamierzają się ubiegać o  specjalistyczne wsparcie dla swojego dziecka .

 

Telefon kontaktowy: 523984805           kom.517679662

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku:

Leszek Mroziński