Archiwa

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Czersku z siedzibą przy ul. Batorego 15 89-650 CZERSK, reprezentowany przez Dyrektora Leszka Mrozińskiego.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku jest Pan Mateusz Zarychta email: mateusz@epomerania.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • realizacji umowy o pracę;
 • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, przepisów podatkowych, o wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości;
 • zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;
 • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika w tym z realizacją szkoleń;
 • organizowania dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny np. grupowe ubezpieczenie na życie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji ciążących na nas obowiązków;
 • 6 ust 1 lit. f RODO w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, tj. m.in:

– zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku;

– przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie grupowe), gdzie uzasadnionym jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym;

– podnoszenie kwalifikacji pracowników gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom wykształcenia zatrudnionych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania  wymagalności wynikających z ewentualnych roszczeń z tym związanych. Następnie przez okres wynikający z obowiązujących w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku przepisów Instrukcji kancelaryjnej oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, takich jak:

 • Organy ścigania;
 • Organy i instytucje państwowe;
 • Organy nadzorcze.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty trzecie oferujące dodatkowe świadczenia dla pracowników takie jak grupowe ubezpieczenia a także podmioty realizujące na naszą rzecz zadania z zakresu BHP i ochrony mienia.

8. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

9. Pani/Pan posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez w   pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy i realizacji przez  Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa.

12. Pani/Pana dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz NIE będą profilowane.