Archiwa

Pracownicy

IMGP7786

DYREKCJA 

Dyrektor – Leszek Mroziński

Wicedyrektor – Jarosław Fidurski

 

NAUCZYCIELE I PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

46.Anna MorzuchWychowanie fizyczne, nauczanie  indywidualne, fizjoterapia

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

 Nauczany przedmiot(y)

1. Leszek Mroziński Przysposobienie do pracy, technika
2. Jarosław  Fidurski Wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze
3. Sylwia Grabańska Edukacja wczesnoszkolna,  nauczanie indywidualne, WWRD
4. Justyna Grabańska Funkcjonowanie w środowisku, plastyka, nauczanie indywidualne, rewalidacja
5. Liliana  Elas Funkcjonowanie w środowisku,plastyka, nauczanie indywidualne
6. Krystyna Narloch Język polski, rewalidacja
7. Aleksandra Grzelak Przyroda, biologia, chemia, geografia, rewalidacja
8. Alicja Czapiewska Historia, wos, rewalidacja, biblioteka
9. Anna Jaszczyszyn – Lica Funkcjonowanie w środowisku, nauczanie indywidualne rewalidacja, przysposobienie. do pracy
10. Marek Grzonka Technika, informatyka, zajęcia komputerowe, fizyka, zajęcia techniczne, przysposobienie do pracy
11. Renata Lipkowska Edukacja wczesnoszkolna, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, WWRD, rewalidacja
12. Sławomir Sikora Religia, rewalidacja, technika
13. Ewa Milke Religia
14. Dorota Literska Pedagog, nauczanie indywidualne, WWRD, rewalidacja
15. Gabriela Kulczyk Muzyka, rewalidacja, WWRD
16. Joanna Patenkiewicz Edukacja wczesnoszkolna, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, WWRD, rewalidacja
17. Sylwia Połom Matematyka
18. Beata Szynwelska Język polski, plastyka, zajęcia artystyczne,
WWRD
19. Marta Sikora Nauczanie indywidualne, rewalidacja, WWRD
20. Małgorzata Babińska Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, WWRD
21. Jacek Grzelak Wychowanie fizyczne, nauczanie  indywidualne, WWRD
22. Joanna Włoch Nauczanie  indywidualne, plastyka, rewalidacja, WWRD
23. Agnieszka Stosik Nauczanie indywidualne, rewalidacja, WWRD
24. Ewa Miętka Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, zajęcia  techniczne, WWRD
25. Barbara Gliniecka Nauczanie indywidualne, rewalidacja
26. Stanisław Pliszka Wychowanie fizyczne, nauczanie indywidualne
27. Radosław Literski Nauczanie  indywidualne
28. Anna Bartkowska Plastyka, rewalidacja, nauczanie indywidualne, edukacja wczesnoszkolna, WWRD
29. Agnieszka Osowska Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, WWRD, WDŻ, funkcjonowanie w środowisku, przysposobienie do pracy
30. Emilia Wojcieszczyk Psycholog, nauczanie  indywidualne, rewalidacja, WWRD
31. Emilia Jagielska Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, WWRD funkcjonowanie w środowisku, technika
32. Justyna Stosik Plastyka, technika, rewalidacja
33. Dorota    Stosik-Prill Język angielski
34. Aleksandra Bernardy Funkcjonowanie w środowisku, nauczanie indywidualne, technika, przysposobienie do pracy, rewalidacja
35. Karolina Wilczewska Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, technika, plastyka
36. Seweryna Stopa Rewalidacja, plastyka, przysposobienie do pracy
37. Małgorzata Miętka  Matematyka, rewalidacja indywidualna
38. Halina Piechowska Technika, przysposobienie do pracy, rewalidacja
39. Marcin Stopa Nauczanie  indywidualne, rewalidacja, przysposobienie do pracy
40. Karolina Bober Technika, plastyka, rewalidacja, przysposobienie do pracy
41. Przemysław Lepak Wychowanie fizyczne, rewalidacja
42. Anna Schulz Świetlica, plastyka, rewalidacja
43. Agnieszka Meyer Technika, WWRD, plastyka, rewalidacja,
44. Kamila Jażdżewska Pedagog, WWRD, rewalidacja
45. Paweł Jakubowski Wychowanie fizyczne, nauczanie  indywidualne
47. Anna Morzuch Wychowanie fizyczne, nauczanie indywidualne, fizjoterapia

 

NAUCZYCIELE I PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

S. Grabańska Pomoc socjalna dla uczniów i ich rodzin, szkolenie wolontariatu, WWRD-logopedia, okolicznościowe aranżacje plastyczne
J. Grabańska Pomoc socjalna dla uczniów i ich rodzin, Olimpiady Specjalne, współpraca z MGOPS, Ośrodkiem Profilaktyki, koordynator  szkolnego programu profilaktyki,  opieka nad  wolontariatem,  komisja socjalna, komisja ds. dokształcania nauczycieli, opiekun stażu
L. Elas Szkolenie wolontariatu, troska o wystrój korytarzy, apele i uroczystości (klasy młodsze SP),
K. Narloch MJPS, testy, sprawdziany, egzaminy,
A. Grzelak Pomoc socjalna dla uczniów i ich rodzin, program ekologiczny, koordynacja ścieżki międzyprzedmiotowej przyrodniczo-regionalnej oraz prozdrowotnej
A. Jaszczyszyn – Lica Komisja ds. dokształcania, organizacja imprez i uroczystości, komisja socjalna, WWRD – logopedia,
J. Fidurski Wicedyrektor, sportowo-rekreacyjne życie szkoły, Prezes MUKS „Razem”, lider zespołu WSO, imprezy sportowe, OC, społeczny inspektor bhp, redagowanie szkolnej strony internetowej
M. Grzonka Orientacja zawodowa, koordynacja informatyczna, lider zespołu ds. awansu zawodowego, redagowanie BIP
A. Czapiewska Czytelnictwo, dystrybucja programów, podręczników, ofert wydawniczych, lider WDN, obsługa kserokopiarki,
G. Kulczyk Oprawa wokalno-muzyczna uroczystości szkolnych, konkursy artystyczne, program  MDS,
S. Sikora Program „ YUNGA -KADET”, koordynacja szkolenia wolontariatu,  koordynacja prac klubu Olimpiad Specjalnych, komisja socjalna,
E. Milke Uroczystości religijne, gazetka tematyczna – życie religijne, I komunia św., bierzmowanie, współpraca z PCPR
D. Literska Pomoc wychowawcom w kontaktach z rodzinami uczniów, współpraca z PPP, koordynacja  naucz. ind. i zaj. rewalid. – wych., porady dla rodziców w sprawach stypendialnych, WWRD-terapia, koordynacja z zakresu profilaktyki
R. Lipkowska WWRD – konsultacja dot. programów indywidualnych
oraz dysleksji, szkolenie wolontariatu, koordynacja działalności grup wsparcia dla rodziców, apele i imprezy (klasy młodsze SP), WWRD
J. Patenkiewicz Konsultacje dot. zajęć rewalidacyjno  – wychowawczych oraz naucz. ind., grupa wsparcia dla rodziców, wspieranie promocji placówki, lider WWRD- terapia, opiekun stażu
B. Szynwelska Protokolant, apele i imprezy, MJPS, komisja socjalna, komisja ds. dokształcania nauczycieli,
M. Babińska Gromadzenie materiałów do kroniki szkoły, koło sprawnych rąk, WWRD-terapia,
J. Grzelak Koordynacja w zakresie usprawniania ruchowego uczniów nauczanych indywidualnie, żeglarstwo – program „ YUNGA -KADET” Prezes Sekcji „BRATEK” Olimpiad Specjalnych
M. Sikora Praca  z klubem w ramach Olimpiad Specjalnych,  koordynacja szkolenia wolontariatu, WWRD-terapia, PCK
S. Połom Praca w zespole ds. ewaluacji, lider MJPS,
A. Stosik WWRD, apele i uroczystości szkolne
J. Włoch WWRD, apele i uroczystości szkolne
B. Gliniecka Opieka nad świetlicą szkolną, Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego
A. Bernady Opiekun Samorządu Uczniowskiego, redagowanie gazetki szkolnej
S. Pliszka sportowo-rekreacyjne życie szkoły, żeglarstwo – program „ YUNGA -KADET”, Olimpiady Specjalne,
A. Osowska konsultant ds. WDŻ,  praca w klubie Olimpiad Specjalnych
E. Wojcieszczyk WWRD-terapia, współpraca z PPP, pomoc psychologiczna
E. Jagielska Gromadzenie materiałów do kroniki szkoły, Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, koordynator  SI
A. Bartkowska Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, okolicznościowe aranżacje plastyczne, WWRD
E. Miętka WWRD, współpraca z PPP
H. Piechowska Współpraca z firmą „RELAX”, „HUSGVARNA”, WTZ-Chojnice, koordynacja z zakresu profilaktyki,  pierwsza pomoc,  kółko „RĘKODZIEŁO”
S. Stopa Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych, opieka nad świetlicą szkolną
M. Stopa Obsługa nagłośnienia imprez i apeli szkolnych, pierwsza pomoc, ewakuacja
K. Wilczewska Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, opieka nad świetlicą szkolną, opiekun drużyny harcerskiej
D. Stosik-Prill Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych, redagowanie gazetki szkolnej
K. Bober Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, apele i uroczystości szkolne, gromadzenie materiałów do kroniki szkoły, prowadzenie kroniki szkolnej
P. Lepak Sportowo-rekreacyjne życie szkoły, imprezy sportowe, WWRD
A. Schulz Współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych , opieka nad świetlicą szkolną, okolicznościowe aranżacje plastyczne
J. Stosik Okolicznościowe aranżacje plastyczne
K. Jażdżewska WWRD, Pomoc wychowawcom w kontaktach z rodzinami uczniów. Konsultacje dotyczące dzieci z autyzmem, opieka nad świetlicą szkolną, opieka pedagogiczna
A. Meyer Współorganizacja imprez  i uroczystości szkolnych, okolicznościowe aranżacje plastyczne, gromadzenie materiałów do kroniki szkoły, prowadzenie kroniki szkolnej
P. Jakubowski Sportowo-rekreacyjne życie szkoły, organizacja imprez sportowych
A. Morzuch Sportowo-rekreacyjne życie szkoły, organizacja imprez sportowych, konsultacje z zakresu fizjoterapii