Archiwa

Historia

skanowanie0039  Obraz1         Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Czersku została utworzona 1 września 1986 roku. Bazę nowo powstałej szkoły stanowił budynek po Szkole Podstawowej Nr 2 w Czersku przy ulicy Batorego 15. Naukę podjęło 84 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowili następujący nauczyciele: Krystyna Sikorska, Barbara Grabańska, Joanna Kawka, Irena Ostoja-Lniska, Włodzimierz Ostoja-Lniski, Teresa Prądzyńska, Teresa Smyk, Irena Bruska.

 skanowanie0018

skanowanie0020Pierwszym dyrektorem szkoły była  pani mgr Krystyna Sikorska.Dzięki jej szczególnym talentom organizatorskim i  pedagogicznym szkoła od początku swojej działalności prezentowała wysoki  poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pani dyrektor ukształtowała styl współpracy oparty na dużej fachowości, odpowiedzialności, wzajemnym wsparciu, serdecznej i przyjaznej atmosferze. Bardzo wysoki poziom jej osobistego zaangażowania w życie szkoły był inspiracją dla całego grona pedagogicznego.

W latach 1992-2002  funkcję dyrektora naszej szkoły pełnił pan mgr Jan Gliszczyński.Przez cały okres kierowania placówką wykazywał wielką troskę o rozwój  i modernizację bazy szkoły, dbał o doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Chętnie wdrażał innowacje, inspirował kadrę do poszerzania i zdobywania nowych kwalifikacji, rozwijał nowe formy aktywności uczniów. W tym czasie powstały m.in. dwa kluby sportowe MUKS „Razem” oraz sekcja Olimpiad Specjalnych „Bratek”. W 1999 r. w związku z powołaniem gimnazjum na mocy uchwały Rady Powiatu Chojnickiego powołano Zespół Szkół Specjalnych.

skanowanie0015Uczniowie szkoły specjalnej w Czersku uczyli się w bardzo skromnych warunkach lokalowych. Szkoła mieściła się w dwukondygnacyjnym budynku. Baza lokalowa, którą posiadaliśmy nie pozwalała na zapewnienie uczniom optymalnych warunków do nauki  i rehabilitacji. Nie dysponowaliśmy pomieszczeniem do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego czy gimnastyki korekcyjnej. Brakowało miejsca na kompleksową  terapię niepełnosprawnych dzieci. Uczniowie korzystali z 10 sal lekcyjnych . Jednak tylko 5 sal zapewniało zadowalające parametry metrażowe. Pozostałe powstały w wyniku podziału większych pomieszczeń na dwa mniejsze, niestety  ciasne.  Budynek szkoły nie stwarzał  optymalnych warunków pracy, lecz mimo był w dobrym stanie technicznym. Posiadał nowoczesne ogrzewanie gazowe oraz podjazd umożliwiający swobodny wjazd dla dzieci na wózkach. Pomimo trudnych warunków lokalowych szkoła osiągała bardzo dobre efekty kształcenia. Potwierdzały to  wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Uczniowie szkoły odnosili liczne sukcesy indywidualne i zespołowe (artystyczne, sportowe, przedmiotowe) rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej czy powiatowej.

         skanuj0001-9Od 1 grudnia 2002 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pan mgr Leszek Mroziński. Jako najważniejszy cel do osiągnięcia dyrektor wskazał rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku, co powinno w efekcie doprowadzić do zapewnienia warunków do realizacji pełnej oferty w zakresie edukacji, rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej dla środowiska osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czersk oraz gmin sąsiadujących. W wyniku  starań dyrektora o zapewnienie odpowiednich warunków do pracy terapeutycznej, otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej specjalistyczne wyposażenie do gabinetu logopedycznego z pełnym bogatym oprogramowaniem komputerowym. Pozyskaliśmy również nowoczesny sprzęt do diagnozy  i terapii  zaburzeń w zachowaniu  metodą Biofeedback. Przekazano szkole  nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauczania zintegrowanego oraz wyposażenie gabinetu biologicznego. Doskonały specjalistyczny sprzęt z konieczności został zainstalowany   w małych ciasnych, zastępczych pomieszczeniach.

         Dyrektor opracował koncepcję funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych po rozbudowie, zabiegał o utworzenie  partnerstwa  pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym dla realizacji zamierzeń , których celem jest zaspokojenie  potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych  z terenu naszej gminy. Zaproponowana koncepcja rozbudowy a także planowane włączenie do współpracy w nurcie aktywizacji zawodowej Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Spółdzielni Inwalidów stanowiło szansę realizacji w naszym środowisku rozwiązania modelowego, tworzącego kompleksowy system wsparcia w pełni odpowiadający na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych począwszy od wczesnego wspomagania  rozwoju małych dzieci do aktywizacji zawodowej.  Stwarzało to  duże szanse na uzyskanie  środków na rozbudowę  z funduszy Unii  Europejskiej.  Nastąpiły długie miesiące pracy koncepcyjnej, współpracy dyrektora z ekspertami z Regionalnego Ośrodka Funduszy Europejskich, zabiegania o utworzenie partnerstwa samorządu powiatowego i gminnego wspierającego ideę rozbudowy, a także pracy związanej  z przygotowaniem dokumentacji i wniosku o przyznanie środków. Po wnikliwych ocenach ekspertów Zarząd Województwa Pomorskiego podjął radosną dla nas decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla realizacji projektu „Rozbudowa z przebudową i wyposażeniem budynku Zespołu Szkół Specjalnych  w Czersku”. Projekt był finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Koszty realizacji projektu przedstawiają się następująco:

–  całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 3.207 720,87 PLN

–  poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR 85%

–  kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR   2.726 562,73 PLN

–  wkład własny Powiatu Chojnickiego 381 158,14 PLN

–  pomoc finansowania Gminy Czersk 100 000,00 PLN

–  na roboty dodatkowe poza projektem związane z rozbudową powiat    przeznaczył  235 000,00 PLN.

         ZSS CzerskRealizację tego projektu należy zaliczyć do ważniejszych przedsięwzięć Powiatu Chojnickiego oraz Gminy Czersk ( partnera finansowego), które pozwoliło stworzyć pełną ofertą w zakresie edukacji i rehabilitacji dla środowiska osób niepełnosprawnych  z terenu gminy Czersk oraz gmin sąsiadujących. Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku bardzo się zmienił. Powierzchnia użytkowa wzrosła trzykrotnie. Powstało nowe skrzydło z salami lekcyjnymi, które wyposażono w nowoczesne meble oraz pomoce dydaktyczne. Powstały także: pracownie terapii specjalistycznych, gabinet profilaktyki zdrowia, świetlica oraz pracownie przysposobienia zawodowego: pracownia obróbki drewna i metalu oraz gospodarstwa domowego. Dobudowano salę gimnastyczną oraz doskonale wyposażoną  w sprzęt salę do rehabilitacji. Zespół Szkół Specjalnych w Czersku  jest obecnie jedną z najnowocześniejszych szkół w województwie pomorskim. Obecnie  realizujemy bogatą ofertę edukacyjną. Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci  w wieku przedszkolnym. Działa Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

           Od września 2011 roku rozpoczęła działalność Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie    w stopniu umiarkowanym i znacznym. Stwarza ona możliwości kontynuacji dla tej grupy uczniów kształcenia ogólnego, daje również szansę na aktywizację zawodową. Ze względu na specyfikę placówki kształcenia specjalnego organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nacechowana jest wszechstronną  pomocą, życzliwością, dobrą atmosferą. To pozwala otworzyć dzieciom drogę do rozwoju na miarę indywidualnych możliwości. W naszej szkole dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych  otrzymuje fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej stosującej nowoczesne metody i formy pracy. Korzysta z pomocy psychologa, pedagoga i logopedy.  Ma możliwości osiągania sukcesów poprzez udział w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych. Może rozwijać własne zainteresowania, biorąc udział w zajęciach klubów sportowych i kół zainteresowań. Uczniowie osiągają liczne znaczące sukcesy artystyczne i sportowe. Zdobywają medale, otrzymują nagrody i wyróżnienia, które dają im zadowolenie, poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i radość życia. Szkoła osiąga bardzo dobre efekty kształcenia. Potwierdzają to wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. W placówce prowadzi się skuteczną orientację zawodową.  Absolwentom gimnazjum pomagamy znaleźć praktykę zawodową w zakładach rzemieślniczych. Nasza bardzo nowoczesna baza  jest dostępna dla wszystkich uczniów potrzebujących wsparcia w rozwoju, a także  dla uczniów zdolnych, którzy chcą się rozwijać. Może to być miejsce realizacji ambitnych projektów międzyszkolnych, warsztatów tematycznych, kół zainteresowań.  Niech temu miejscu przyświeca zawsze idea rozwoju i integracji.

IMGP7786