Archiwa

Aktywna Tablica – Rządowy program dla szkół

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Czersku w roku 2022 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Złożony przez  szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony dzięki temu  szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 35000 zł. Dotacja stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Dopełniający 20% wkład własny w wysokości 8750 zł. zapewnił organ prowadzący- Powiat Chojnicki. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Zadania wynikające z udziału w programie zostały przez szkołę zrealizowane. Doposażyliśmy 4 gabinety specjalistyczne oraz utworzyliśmy stanowiska terapii indywidualnej. Zakupione w ramach Programu pomoce dydaktyczne i urządzenia umożliwiają wykorzystanie nowoczesnych technik terapeutycznych w pracy z uczniami. Zapewnia to podniesienie efektywności prowadzonych terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zwiększa efektywność oddziaływań edukacyjnych w przekazie informacji i wiedzy oraz podczas kształtowania umiejętności, a także w zajęciach rewalidacyjnych. Daje też możliwość doskonalenia komunikacji oraz bardzo pomaga w kształtowaniu kreatywności. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem TIK oraz nowoczesnego sprzętu podnosi ich atrakcyjność dla uczniów oraz motywuje do dalszych poszukiwań. Nauczyciele zwiększyli posiadane kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach  z zakresu stosowania TIK w edukacji oraz międzyszkolnych sieciach współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami.  Planowany jest zakup kolejnych pomocy  w procesie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Dodatkowo planowane jest dalsze angażowanie nauczycieli w proces wykorzystywania TIK na zajęciach i zwiększania ich kompetencji w tym zakresie m.in.  poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz dzielenie się dobrymi praktykami w ramach międzyszkolnych sieci współpracy.