Archiwa

REGULAMIN  ORGANIZACJI PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCHW CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN  ORGANIZACJI PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

Regulamin zostały opracowany na podstawie :

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz….)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz. 493, z poz. zm.)
 • Rozporządzenia MEN i sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020r. poz.1166 z poz. zm.)

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Opracowanie wewnętrznego regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki  szkoły, wytycznych epidemicznych oraz obowiązujących przepisów;
 2. Ustalanie i dostosowanie procedur obowiązujących w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. oraz ich rozpowszechnienie.
 3. Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4. Przekazywanie rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19, informowanie o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjęte decyzje związane z wysyłaniem dziecka do placówki.
 5. Opracowanie zasad komunikacji z rodzicami uczniów.
 6. Zapewnienie pomieszczenia służącego do ewentualnej izolacji dziecka lub pracownika.
 7. Zapewnienie dezynfekcji sprzętu i przyborów oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych.
 8. Wyeliminowanie z użycia przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki itp.).
 9. Wyznaczanie pracowników szkoły do wykonywania określonych czynności związanych
  z zabezpieczeniem sanitarnym (np. do pomiaru temperatury uczniów czy pracowników  przy wejściu do szkoły i in.).
 10. Nadzorowanie codziennych czynności porządkowych oraz dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu
  i urządzeń.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki pracowników obsługi :

 • Częste mycie rąk oraz ich dezynfekowanie,
 • Wietrzenie pomieszczeń, w których odbywa się praca.
 • Ciągłe zachowywanie szczególnej ostrożności i unikanie zbędnych kontaktów z innymi osobami podczas korzystania z pomieszczeń oraz w trakcie wykonywania czynności służbowych.
 • Regularnie dezynfekowanie odpowiednimi środkami lub wodą z detergentem często dotykanych powierzchni (w tym biurka, lady i stoły, klamki, wyłączniki światła, poręcze i inne przedmioty np. telefony, klawiatury komputerów).
 • Regularnie i staranne sprzątanie z użyciem wody z detergentem wszystkich miejsc często używanych, takich jak toalety, ciągi komunikacyjne.
 • W sali gimnastycznej myć podłogi, sprzęt sportowy i przybory do ćwiczeń detergentem lub dezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,
 • Dezynfekować sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych,
 • Na bieżąco dezynfekować lub czyścić z użyciem detergentu urządzenia sanitarnohigieniczne.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pozostanie w domu i zawiadomienie o tym fakcie dyrektora.

Obowiązki nauczycieli:

 • Wykonywanie pracy ściśle według ustalonego przez dyrektora tygodniowego rozkładu zajęć.
 • Wyjaśnianie uczniom zasad obowiązujących w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie higieny i zachowanie dystansu wobec innych osób.
 • Organizowanie wyjść  grupowych z uczniami na teren przylegający do szkoły w taki sposób, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 • Unikanie i ograniczanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu lub wokół jednego sprzętu, przyboru czy pomocy terapeutycznej.
 • Zachowywanie dystansu społecznego wobec innych pracowników szkoły wynoszącego co najmniej 1,5 metra.
 • Dbanie  o higienę rąk – częste mycie mydłem i dezynfekowanie
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pozostanie w domu i zawiadomienie o tym fakcie dyrektora.
 • Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH):

 1. Zapoznanie się z niniejszymi Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku.
 2. Dostarczenie do placówki wypełnionej Deklaracji oraz  Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) stanowiących załączniki nr 1  i nr 2
 3. Stosowanie się do zaleceń lekarskich, które mogą określać okres nieposyłania dziecka  do szkoły, jeśli wcześniej ono chorowało. Po przebytej chorobie dziecka dostarczenie do szkoły oświadczenia, potwierdzającego stan zdrowia ucznia, umożliwiający jego powrót na zajęcia w szkole.
 4. Zapewnienie dziecku własnych przyborów szkolnych, zeszytów, które w czasie zajęć uczeń może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
 5. Przestrzeganie wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 6. Regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m. in. o myciu rąk wodą z mydłem, unikaniu bliskości, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Przekazywanie dziecka pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły, bez wchodzenia do budynku. Zachowywanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszącego co najmniej 2 metry.
 8. Podanie aktualnego i aktywnego numeru telefonu oraz bezwzględne odbieranie telefonów od pracowników szkoły związanych z informowaniem o wszelkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia.
 9. Odebranie dziecka ze szkoły w trybie pilnym i własnym transportem, w przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych.

IV. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w szkole oraz higienicznego korzystania ze sprzętów w sali przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć.
 3. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając o dystans z należytą starannością
 4. Uczeń podczas zajęć w szkole przebywa w wyznaczonej sali z wyjątkiem zajęć informatyki  i zajęć wychowania fizycznego .
 5. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 6. Rodzice/opiekunowie i uczniowie wchodzący do szkoły muszą zdezynfekować ręce. Środek do dezynfekcji jest udostępniony przy wejściach do szkoły.
 7. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ustala się następujące godziny pracy szkoły:
  700 – 1530.
 8. Wejścia do budynku szkoły dla uczniów:

WEJŚCIE DO SZKOŁY  PRZY SALI DO REHABILITACJI

KLASA I -II ,KLASA III , KLASA zetd , KLASA IV ,KLASA V, KLASA zeta, KLASA zete,

KLASA zetf

WEJŚCIE GŁÓWNE 

KLASA VI, KLASA VII, KLASA VIII, KLASA zet c, KLASA zet b, KLASA PDP A, KLASA PDPB,

KLASA PDP C

9. Spędzanie przerw na boisku:

Dziedziniec główny-

KLASA VI, KLASA VII, KLASA VIII, KLASA zet c, KLASA zet b, KLASA PDP A, KLASA PDPB, KLASA PDP C

Dziedziniec przy Sali do rehabilitacji-

KLASA I -II ,KLASA III , KLASA zetd , KLASA IV ,KLASA V, KLASA zeta, KLASA zete, KLASA zetf

 1. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowania osłony ust i nosa  na korytarzu.
 2. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz.
 3. W placówce zawiesza się organizowanie wycieczek, imprez miedzyklasowych (np. quizów, konkursów, zbiorowych zabaw), spotkań z osobami z zewnątrz i wszelkich wydarzeń mogących zwiększyć zagrożenie epidemiczne.
 4. Co najmniej raz w ciągu każdej godziny będą wietrzone sale, w którym odbywają się zajęcia.
 5. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do udziału w zajęciach.
 6. Za zgodą rodziców będą prowadzone w szkole kontrolne badania temperatury termometrem bezdotykowym.
 7. Rodzice oczekują na odebranie dziecka przed budynkiem szkoły.
 8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci muszą mieć zakryte usta i nos.
 9. Pomieszczenie izolatorium na wypadek podejrzenia infekcji stanowi sala nr P1.

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19

 1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), zostaje bezzwłocznie odizolowany przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, maseczkę, fartuch ochronny i rękawiczki do wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Pracownik pozostaje z uczniem, utrzymując dystans min. 2 m odległości.
 3. Właściwy nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub wicedyrektor (ewentualnie właściwy pracownik wskazany przez dyrektora) bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych rodzice odbierają dziecko ze szkoły w trybie pilnym i własnym transportem.
 6. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka także służby medyczne.
 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 • Zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższym Regulaminem i zobowiązują się je ściśle przestrzegać.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020r. do czasu ich odwołania.