Archiwa

KOMUNIKAT – ZDALNE NAUCZANIE

Czersk,26.01.2022 r.

Drodzy rodzice i uczniowie

Informuję, że organizacja nauczania i terapii w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 27.01.2022 r. do 11.02.2022 r. będzie realizowana w następujący sposób:

1. Stacjonarny tryb pracy- nauka w szkole:

Klasa I- II, klasa III,

klasa zet d Szkoły Podstawowej od 28.01.2022r. do 11.02.2022r.

Klasa IV Szkoły Podstawowej od 01.02.2022r do 11.02.2022r.

2. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość:

Klasa IV Szkoły Podstawowej od 27.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

Od 27.01.2022 r. do 11.02.2022 r klasy : V, VI, VII, VIII, zeta, zetc, zete, zet f Szkoły Podstawowej,

Od 27.01.2022 r. do 11.02.2022 r klasy : PDPA, PDPB, PDPC, PDPD Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

– Od 27.01.2022 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów wymienionych klas.

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

– Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg pracy zdalnej w swoim oddziale. Na bieżąco kontaktują się z rodzicami . Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

3. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz nauczania indywidualne będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.

4. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju– zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.

W szczególności przypominam, że:

1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński