Archiwa

Nauczanie zdalne od 20.12.2021r. do 5.01.2022r.

Czersk,15.12.2021 r.

Drodzy rodzice i uczniowie

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 20.12.2021 r. do 22.12.2021 r. oraz od 03.01.2022 r. do 05.01.2022 r. będzie realizowana w następujący sposób:

1. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość:

– wszystkie klasy Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

– Od 20.12.2021 r publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.

– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

– Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg pracy zdalnej w swoim oddziale. Na bieżąco kontaktują się z rodzicami . Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.

– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

2. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz nauczania indywidualne będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.

3. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju– zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.

4. Dzień 07.01.2022 r. jest ustalonym dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkole podstawowej i w szkole przysposabiającej do pracy. W tym dniu materiały edukacyjne nie będą publikowane na szkolnej stronie internetowej.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.

W szczególności przypominam, że:

1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński