Archiwa

DALSZA FORMA NAUCZANIA – KOMUNIKAT

Drodzy rodzice i uczniowie                                   Czersk,12.03.2021 r.

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 15.03.2021 r. do19.03.2021 r. będzie realizowana w następujący sposób:
1. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość
Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
– Od 15.03.2021 r nadal publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.
– Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.
– Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg pracy zdalnej w swoim oddziale. Na bieżąco kontaktują się z rodzicami . Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.
– W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.
– Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

2. Nauczanie stacjonarne w szkole
Klasa I-II, klasa III, klasa zetd, Uczniowie tych klas przychodzą do szkoły zgodnie z planem.
3. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapia w programie „Za życiem” – zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.
4. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.
5. Nauczania indywidualne będą prowadzone w sposób uzgodniony przez nauczyciela z rodzicem/ opiekunem po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.
Od 15.03. 2021 nadal organizujemy konsultacje indywidualne w szkole dla uczniów klasy VIII przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Przebieg konsultacji, terminy spotkań z nauczycielami koordynuje wychowawca klasy VIII.
W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19. W szczególności przypominam, że:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński