REGULAMIN E-DZIENNIKA

Regulamin w formacie PDF. Proszę o zapoznanie się.

20UonetRregulamin E-dziennik (1

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

                                                                                                                                        Czersk,03.09.2020r.

Szanowni Rodzice,  

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła tak jak w roku poprzednim  nie będzie organizować grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.  Rodzic zawiera takie ubezpieczenie indywidualnie. Nie możemy jako szkoła pośredniczyć w ubezpieczeniu grupowym i tym samym decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, tzw. NNW szkolnego.  Chcąc zadbać o ciągłość ochrony należy zawrzeć polisę indywidualną na rzecz dziecka jak najszybciej.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

REGULAMINY, PROCEDURY, ZASADY

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH                               

W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

 1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w

warunkach domowych.

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie odbierający lub przyprowadzający dziecko do świetlicy zobowiązani są zakrywać nos i usta.
 2. Uczniów w świetlicy obowiązują zasady higieny tożsame z zasadami przyjętymi w szkole.
 3. Wychowankowie świetlicy korzystają ze środków do dezynfekcji rąk każdorazowo po wejściu do sali pod nadzorem opiekuna/wychowawcy świetlicy.
 4. Świetlicę należy wietrzyć:
 • codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;
 • nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
 • za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.
 1. Konsultacje opiekunów z rodzicami odbywają się na zasadach tożsamych z przyjętymi w placówce z szczególnym naciskiem na kontakty umożliwiające zachowanie wymaganego dystansu ( kontakt telefoniczny).
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 3. W czasie zajęć w świetlicy uczniowie korzystają z własnych przyborów. Uczniowie nie mogą zabierać do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, maskotek itp.).
 4. Uczniowie dojeżdżający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust:
 • podczas jazdy w autobusie do szkoły oraz przejściu z autobusu do świetlicy,
 • podczas przejścia ze świetlicy do autobusy i w autobusie;
 • w świetlicy nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust; można to robić dla zwiększenia
 • własnego bezpieczeństwa.
 1. Podczas przebywania w sali zobowiązuje są dzieci oraz opiekunów/wychowawców do zachowania dystansu.

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI  W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH                               

W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

 1. Dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki.
 2. Wypożyczenia odbywać się będą wg harmonogramu opracowanego przez bibliotekarza:
 3. Obowiązuje kwarantanna 2-dniowa zwróconych książek.
 4. Obowiązuje zakaz wolnego dostępu do półek.
 5. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

ZASADY FUNKCJONOWANIA GABINETU PROFILAKTYKI I POMOCY

PRZEDMEDYCZNEJ  W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH  W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

 1. Gabinet jest czynny od 8.00-15.00.
 2. Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji zgodnie z wywieszoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Uczniowie wchodzą do gabinetu pojedynczo i mają obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
 4. Do gabinetu pielęgniarki wchodzą tylko uczniowie, którzy nie mają objawów choroby zakaźnej takich jak kichanie, kaszel, gorączka.
 5. Nauczyciel może skorzystać z porady pielęgniarki szkolnej kontaktując się z nią telefonicznie.
 6. Wówczas pielęgniarka dokona pomiaru temperatury. Jeżeli podejrzenie wskazuje na objawy infekcji pielęgniarka lub nauczyciel powiadamiają rodzica, który ma obowiązek odebrać dziecko i zgłosić się do lekarza.
 7. Gdyby Rodzic nie mógł natychmiast odebrać dziecka, pielęgniarka izoluje ucznia od klasy

(izolatorium- sala P1).

 1. Pomiar temperatury dokonywany jest termometrem bezdotykowym za zgodą rodziców . Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
 2. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników, dzieci oraz uczniów.

                        ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  PODCZAS ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH   W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz ograniczenia liczby

kontaktów na terenie sali gimnastycznej wprowadza się, do odwołania, następujące zasady

postępowania:

 1. Każda osoba wchodząca na salę gimnastyczną powinna zdezynfekować ręce.
 2. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego powinny być tak zorganizowane przez

nauczycieli, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na sali

gimnastycznej.

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 1. Przybory do ćwiczeń (piłki,skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dezynfekować.
 2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych

zajęciach.

 1. Należy wietrzyć sale, części wspólne (szatnie) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 1. W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych zaleca się organizowanie przez nauczycieli częstego korzystania z pobytu na świeżym powietrzu.
 2. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

ŻYWIENIE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH   W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

 1. Szkoła zapewnia dożywianie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie szkoły.
 2. Posiłki przygotowywane oraz wydawane są przy zachowaniu niezbędnych środków higieny.
 3. Dzieci posiłki spożywają w stołówce w trybie zmianowym przy pomocy wielorazowych sztućców i naczyń. Należy je myć w zmywarce z dodatkiem detergentu i wyparzać.
 4. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, krzesła), przy których spożywane były posiłki.

Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością:

 1. Pracownicy mający kontakt z żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez system HACCP.
 2. Cały sprzęt kuchenny, wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu i wyparzane.
 3. Zobowiązuje się pracowników kuchni o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie obowiązujących zasad:
 • zachowanie odległości stanowisk pracy (min 1,5m ) lub noszenie środków ochrony osobistej,
 • utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Dostawa i transport żywności

 1. Pracownik odbierający dostawę żywności zobowiązany jest zwrócić uwagę na to, czy pojemniki

transportowe oraz środki transportu spełniają następujące wymagania:

 1. są czyste, w dobrym stanie, nie uszkodzone, łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji;
 2. zabezpieczają żywność przed zanieczyszczeniem;
 3. nie używane do transportu produktów innych niż żywność, które mogą być źródłem

zanieczyszczenia;

Zasady organizacji stołówki szkolnej:

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Żywienie odbywa się w godzinach, w których odbywają się zajęcia szkolne.
 3. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do

funkcjonowania żywienia zbiorowego.

 1. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie szkoły;
 2. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede

wszystkim przestrzegania następujących zasad:

 1. zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;
 2. stosowanie środków ochrony osobistej( rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/używania

płynu dezynfekującego;

 1. regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów, krzeseł).
 2. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym przez

Dyrektora Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z dożywiania w Szkole.

 1. Harmonogram korzystania z posiłków:
 • 11.00-11.30 – klasy I – II, III, zetd, zete
 • 11.35-11.50 – klasy , IV, V, VI, zetb, zetf
 • 12.00-12.15 – klasy zeta, zetc, PDPB
 • 12.20-12.35 – klasy VII, VIII, PDPA, PDPC
 1. W stołówce jednocześnie może przebywać grupa do 18 osób.
 2. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na

wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.

 1. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
 2. Po wyjściu każdej grupy pracownicy przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy
 3. krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę
 4. Celem dokumentowania przeprowadzania zabiegów dezynfekcji na terenie stołówki stosuje się następująca kartę:

 

Karta przeprowadzonych zabiegów dezynfekcji stołówki
Data Godzina Rodzaj wykonywanych zabiegów Podpis Uwagi

 

Organizacja przerw

 1. Nauczyciel w klasach I –II, III , zetd  organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałachadekwatnych do potrzeb. Przerwy odbywają się w innych porach niż planowane przerwy dla pozostałych klas.
 2. Dla każdego oddziału IV – VIII , zespołów edukacyjno – terapeutycznych, klas PDP ustala się godziny i miejsca przerw międzylekcyjnych, zgodnie z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem.
 3. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska, w przypadku złej pogody na holach i w klasach pod nadzorem nauczycieli dyżurujących zachowując dystans społeczny.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
 W CZERSKU

Na podstawie:
– Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
– rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych
( Dz. U. z 2020r. poz.1166 z poz. zm.)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami
– wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.
– rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.-
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz….)

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 1. Zapoznanie dzieci , w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.
 2. Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.
 3. Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej:
  higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
  • higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce),
  • uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
 • przed i po kontakcie z dziećmi,
 • po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 • po usunięciu środków ochrony osobistej,
 • na rękach poniżej łokcia nie nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe dezynfekcję rąk,
 • zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
 • w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
 • przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 1. Regularne wietrzenie pomieszczeń.
 2. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wykorzystywanego wyposażenia najlepiej po każdych zajęciach .

W szczególności ważne jest:

 • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,
 • dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.
 1. Za zgodą rodziców będą prowadzone w szkole kontrolne badania temperatury termometrem bezdotykowym.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RODZICA

 1. Składa oświadczenie.
 2. Przyprowadzając dziecko zachowuje dystans społeczny minimum 2 metry (do pracowników szkoły i innych rodziców z dziećmi).Rodzic/opiekun przekazuje dziecko terapeucie przy wejściu do szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, przebywania na kwarantannie lub izolacji Rodzic nie posyła dziecka na terapię, by nie narażać innych, zdrowych dzieci na zarażenie wirusem.
 4. Jedynie zdrowi rodzice/opiekunowie osoby mogą przyprowadzać i odbierać dzieci.
 5. Informuje terapeutów o numerze telefonu do szybkiego kontaktu.
 6. Przypomina codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 7. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania przez dziecko.
 8. Pilnuje by dziecko nie przynosiło żadnych zabawek do szkoły.

REGULAMIN  ORGANIZACJI PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCHW CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN  ORGANIZACJI PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

W CZERSKU W CZASIE PANDEMII COVID-19

Regulamin zostały opracowany na podstawie :

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz….)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz. 493, z poz. zm.)
 • Rozporządzenia MEN i sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020r. poz.1166 z poz. zm.)

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Opracowanie wewnętrznego regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki  szkoły, wytycznych epidemicznych oraz obowiązujących przepisów;
 2. Ustalanie i dostosowanie procedur obowiązujących w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. oraz ich rozpowszechnienie.
 3. Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4. Przekazywanie rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19, informowanie o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjęte decyzje związane z wysyłaniem dziecka do placówki.
 5. Opracowanie zasad komunikacji z rodzicami uczniów.
 6. Zapewnienie pomieszczenia służącego do ewentualnej izolacji dziecka lub pracownika.
 7. Zapewnienie dezynfekcji sprzętu i przyborów oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych.
 8. Wyeliminowanie z użycia przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki itp.).
 9. Wyznaczanie pracowników szkoły do wykonywania określonych czynności związanych
  z zabezpieczeniem sanitarnym (np. do pomiaru temperatury uczniów czy pracowników  przy wejściu do szkoły i in.).
 10. Nadzorowanie codziennych czynności porządkowych oraz dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu
  i urządzeń.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki pracowników obsługi :

 • Częste mycie rąk oraz ich dezynfekowanie,
 • Wietrzenie pomieszczeń, w których odbywa się praca.
 • Ciągłe zachowywanie szczególnej ostrożności i unikanie zbędnych kontaktów z innymi osobami podczas korzystania z pomieszczeń oraz w trakcie wykonywania czynności służbowych.
 • Regularnie dezynfekowanie odpowiednimi środkami lub wodą z detergentem często dotykanych powierzchni (w tym biurka, lady i stoły, klamki, wyłączniki światła, poręcze i inne przedmioty np. telefony, klawiatury komputerów).
 • Regularnie i staranne sprzątanie z użyciem wody z detergentem wszystkich miejsc często używanych, takich jak toalety, ciągi komunikacyjne.
 • W sali gimnastycznej myć podłogi, sprzęt sportowy i przybory do ćwiczeń detergentem lub dezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,
 • Dezynfekować sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych,
 • Na bieżąco dezynfekować lub czyścić z użyciem detergentu urządzenia sanitarnohigieniczne.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pozostanie w domu i zawiadomienie o tym fakcie dyrektora.

Obowiązki nauczycieli:

 • Wykonywanie pracy ściśle według ustalonego przez dyrektora tygodniowego rozkładu zajęć.
 • Wyjaśnianie uczniom zasad obowiązujących w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie higieny i zachowanie dystansu wobec innych osób.
 • Organizowanie wyjść  grupowych z uczniami na teren przylegający do szkoły w taki sposób, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 • Unikanie i ograniczanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu lub wokół jednego sprzętu, przyboru czy pomocy terapeutycznej.
 • Zachowywanie dystansu społecznego wobec innych pracowników szkoły wynoszącego co najmniej 1,5 metra.
 • Dbanie  o higienę rąk – częste mycie mydłem i dezynfekowanie
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pozostanie w domu i zawiadomienie o tym fakcie dyrektora.
 • Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH):

 1. Zapoznanie się z niniejszymi Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku.
 2. Dostarczenie do placówki wypełnionej Deklaracji oraz  Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) stanowiących załączniki nr 1  i nr 2
 3. Stosowanie się do zaleceń lekarskich, które mogą określać okres nieposyłania dziecka  do szkoły, jeśli wcześniej ono chorowało. Po przebytej chorobie dziecka dostarczenie do szkoły oświadczenia, potwierdzającego stan zdrowia ucznia, umożliwiający jego powrót na zajęcia w szkole.
 4. Zapewnienie dziecku własnych przyborów szkolnych, zeszytów, które w czasie zajęć uczeń może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
 5. Przestrzeganie wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 6. Regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m. in. o myciu rąk wodą z mydłem, unikaniu bliskości, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Przekazywanie dziecka pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły, bez wchodzenia do budynku. Zachowywanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszącego co najmniej 2 metry.
 8. Podanie aktualnego i aktywnego numeru telefonu oraz bezwzględne odbieranie telefonów od pracowników szkoły związanych z informowaniem o wszelkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia.
 9. Odebranie dziecka ze szkoły w trybie pilnym i własnym transportem, w przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych.

IV. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w szkole oraz higienicznego korzystania ze sprzętów w sali przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć.
 3. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając o dystans z należytą starannością
 4. Uczeń podczas zajęć w szkole przebywa w wyznaczonej sali z wyjątkiem zajęć informatyki  i zajęć wychowania fizycznego .
 5. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 6. Rodzice/opiekunowie i uczniowie wchodzący do szkoły muszą zdezynfekować ręce. Środek do dezynfekcji jest udostępniony przy wejściach do szkoły.
 7. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ustala się następujące godziny pracy szkoły:
  700 – 1530.
 8. Wejścia do budynku szkoły dla uczniów:

WEJŚCIE DO SZKOŁY  PRZY SALI DO REHABILITACJI

KLASA I -II ,KLASA III , KLASA zetd , KLASA IV ,KLASA V, KLASA zeta, KLASA zete,

KLASA zetf

WEJŚCIE GŁÓWNE 

KLASA VI, KLASA VII, KLASA VIII, KLASA zet c, KLASA zet b, KLASA PDP A, KLASA PDPB,

KLASA PDP C

9. Spędzanie przerw na boisku:

Dziedziniec główny-

KLASA VI, KLASA VII, KLASA VIII, KLASA zet c, KLASA zet b, KLASA PDP A, KLASA PDPB, KLASA PDP C

Dziedziniec przy Sali do rehabilitacji-

KLASA I -II ,KLASA III , KLASA zetd , KLASA IV ,KLASA V, KLASA zeta, KLASA zete, KLASA zetf

 1. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowania osłony ust i nosa  na korytarzu.
 2. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz.
 3. W placówce zawiesza się organizowanie wycieczek, imprez miedzyklasowych (np. quizów, konkursów, zbiorowych zabaw), spotkań z osobami z zewnątrz i wszelkich wydarzeń mogących zwiększyć zagrożenie epidemiczne.
 4. Co najmniej raz w ciągu każdej godziny będą wietrzone sale, w którym odbywają się zajęcia.
 5. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do udziału w zajęciach.
 6. Za zgodą rodziców będą prowadzone w szkole kontrolne badania temperatury termometrem bezdotykowym.
 7. Rodzice oczekują na odebranie dziecka przed budynkiem szkoły.
 8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci muszą mieć zakryte usta i nos.
 9. Pomieszczenie izolatorium na wypadek podejrzenia infekcji stanowi sala nr P1.

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19

 1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), zostaje bezzwłocznie odizolowany przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, maseczkę, fartuch ochronny i rękawiczki do wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Pracownik pozostaje z uczniem, utrzymując dystans min. 2 m odległości.
 3. Właściwy nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub wicedyrektor (ewentualnie właściwy pracownik wskazany przez dyrektora) bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych rodzice odbierają dziecko ze szkoły w trybie pilnym i własnym transportem.
 6. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka także służby medyczne.
 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 • Zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższym Regulaminem i zobowiązują się je ściśle przestrzegać.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020r. do czasu ich odwołania.

 

Komunikat – Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

                                                                                                                                                        Czersk, 28.08.2020 r.

 

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie

Zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  w szkołach  rozpoczną się  w tym roku szkolnym     1 września. Kierując  się troską  o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, mając na uwadze obowiązujące przepisy i zalecenia sanitarne, w tym roku, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej.

1 września 2020r. uczniowie spotkają się o godz. 900 z wychowawcami klas zgodnie z przygotowanym harmonogramem w wyznaczonych salach z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Rodzice przyprowadzający dziecko do szkoły proszeni są  o pozostanie przed budynkiem szkoły.

W przypadku klas I-III oraz oddziału zetd  uczeń, jeśli to konieczne, może wejść do szkoły z jednym rodzicem. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek na terenie szkoły przez osoby dorosłe. Wchodząc na teren szkoły określonym wejściem należy zdezynfekować ręce i kierować się do wyznaczonej sali. Dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa proszę aby uczniowie przechodząc przez korytarz założyli maseczki.

Spotkanie z wychowawcą potrwa około 30 minut. Wychowawca zapozna uczniów z planem lekcji oraz udzieli wszelkich informacji dotyczących organizacji pracy szkoły zgodnie zaleceniami sanitarnymi. Po zakończonym spotkaniu wychodzimy ze szkoły tą samą drogą z zachowaniem dystansu społecznego wracamy do domów.

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku    

Leszek Mroziński

 

Rozpoczęcie roku szkolnego  01.09.2020 r. godz. 900

Harmonogram spotkań z wychowawcami.

WEJŚCIE DO SZKOŁY  PRZY SALI DO REHABILITACJI

KLASA I -II sala nr 2   wychowawca J. Patenkiewicz

KLASA III    sala nr 8    wychowawca  A. Schulz

KLASA zetd  sala nr 10 wychowawca A. Bartkowska

KLASA IV     sala nr 30 wychowawca A. Grzelak

KLASA V      sala nr 9 wychowawca D. Stosik-Prill

KLASA zeta sala P8 wychowawca E. Jagielska

KLASA zete sala nr 20 wychowawca K. Bober

KLASA zetf sala nr 25 wychowawca A. Stosik

WEJŚCIE GŁÓWNE 

KLASA VI   sala nr 22 wychowawca P. Lepak

KLASA VII          sala nr 27 wychowawca S. Połom

KLASA VIII        sala nr 23 wychowawca M. Miętka

KLASA zet c  sala nr  19 wychowawca K. Wilczewska

KLASA zet b       sala nr 1 wychowawca L. Elas

KLASA PDP A     sala nr 34 wychowawca A. Osowska

KLASA PDP B   sala nr 29 wychowawca A. Bernady

KLASA PDP C sala nr 28 wychowawca J. Grabańska

Życzenia na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Wzruszające pożegnanie

Dnia 24 czerwca 2020r. na zakończenie posiedzenia Rady Pedagogicznej pożegnaliśmy, jedną z naszych nauczycielek, panią Krystynę Narloch,  która odeszła na emeryturę. Łez wzruszenia nie dało się ukryć…

Pożegnanie naszej koleżanki rozpoczął swoim przemówieniem pan dyrektor, Leszek Mroziński:

„Krysiu”

Czytaj więcej

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

   Czersk, 22.06. 2020 r.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach  kończą się  w tym roku szkolnym  w piątek, 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne.

Kierując  się troską  o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, mając na uwadze obowiązujące  ograniczenie stacjonarnej pracy szkół i placówek, w tym roku, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej. Rozdanie  świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły  przez wychowawców odbędzie się w naszej szkole w ustalonych godzinach w wyznaczonych salach z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne. Rodzice przyprowadzający dziecko po odbiór świadectwa proszeni są  o pozostanie przed budynkiem szkoły.

W przypadku klas I-III oraz oddziału zetd  uczeń może wejść do szkoły z jednym rodzicem – jeśli to konieczne.

Uczniowie  w wyznaczonych godzinach wchodzą do szkoły głównym wejściem, dezynfekują ręce i udają się do wyznaczonej sali na spotkanie z wychowawcą.

Udział dziecka w klasowej uroczystości rozdania świadectw to indywidualna dobrowolna decyzja rodziców.

Istnieje również możliwość indywidualnego odbioru świadectwa przez rodzica  w sekretariacie szkoły. W takiej sytuacji prosimy telefonicznie umówić się na odbiór świadectwa w szkole, tel.523984805    kom. 517679662

W dniu rozdania świadectw nie będzie dowozu uczniów spoza Czerska. Rodzice indywidualnie zabezpieczają przywóz i odwóz dziecka.

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku    

Leszek Mroziński

 

Rozdanie świadectw  26.06.2020 r.

Harmonogram spotkań z wychowawcami.

KLASA I    godz.   8.30  sala nr 2

KLASA II godz.   8.30 sala nr 8

KLASA III godz. 8.45 sala nr 1

KLASA IV godz. 8.45 sala nr 9

KLASA V    godz.   9.00 sala gimnastyczna

KLASA VI godz. 10.00 sala gimnastyczna

KLASA VII godz. 9.15   sala nr 27

KLASA VIII godz.  9.30 sala nr 22

KLASA zet d        godz.  9.45   sala nr 10

KLASA zet c        godz.  9.55   sala nr  9

KLASA zet a        godz. 10.10  sala nr P8

KLASA zet b        godz. 10.20  sala nr 28

KLASA zet e        godz. 10.30  sala nr 2

KLASA PDP A     godz. 10.40   sala nr 34

KLASA PDP B     godz. 11.00   sala gimnastyczna

KLASA PDP C     godz. 11.15   sala nr 28

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje2020

Poniżej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są to zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji dla uczniów, aby umieli poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

O CZYM NALEŻY JESZCZE PAMIĘTAĆ?

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze

 • Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
 • W czasie jazdy używaj kasku.
 • W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
 • Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów.
 • Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.

Wakacje w górach

 • Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się w dobre buty i ubranie.
 • Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych.
 • Co ważne pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr halny może utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecznych.
 • Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy i jakimi szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR.
 • Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato.

Wakacje w domu

Zabawa

 • Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bezpiecznych zabaw
 • Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać w swoich zabawach.

Są to:

1) gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch,
2) prąd elektryczny – może Cię porazić,
3) ogień – możesz spowodować pożar,
4) woda – możesz zalać mieszkanie,
5) ostre przedmioty – grożą zranieniem,
6) lekarstwa – możesz się nimi zatruć.

Obcy puka do Twoich drzwi

 • Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto to. Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której nie znasz: Nie otwieraj drzwi!!!
 • Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz zadzwonić w razie potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – zaalarmuj sąsiadów!

Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza, możliwość stania się ofiarą.

ŻYCZYMY SZCZĘSLIWYCH POWROTÓW Z KAŻDYCH WAKACJI!!!

„PIKNIK PLASTYCZNY- ZDALNIE”

„PIKNIK PLASTYCZNY- ZDALNIE”

W corocznym Pikniku Plastycznym brali udział uczniowie klas Przysposabiających do Pracy. W tym roku zostały nadesłane zdjęcia  przez uczniów z innych klas. Bardzo dziękujemy za  zaangażowanie i wszystkie nadesłane zdjęcia.

Organizatorzy

Czytaj więcej